Playlisty Kecárna
Reklama

A Piss In The Ocean - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Punk played it's own important role
In the fight against oppression
Aired awareness, new opinions,
Destroyed formerly accepted obsessions
Right out the window went stale traditions
False morals blinded hope
Respect for authority joined them
We made them a standing joke
We said, 'fuck off' smarmy popstar
Shits portraying images of a perfect world
Smearing a happy, clean face on reality,
'it's the Queens Jubilee...' go to hell
Refusing to be puppets
With the promise of a future, there is no future
So never mind the bollocks
Because anarchy in the UK suits us
The public screamed in outcry
Demanded immediate termination
The 'scum of the Earth' has raised its voice
'How could they do this to our nation?'
The media tried to destroy us,
Stop the 'poor mans' rock invasion
The exposure only helped us reveal
Their hopeless situation
Punk hrál svou vlastní roli
V boji proti útlaku
Vysílené podvědomí, nové názory
Zničené dříve přijaté posedlosti
Přímo z okna šly zastaralé tradice
Falešná morálka oslepila naději
Úcta k moci se připojil
Udělali jsme z nich stálý vtip
Řekli jsme 'Vypadni' podlézavé popstar
Sračky zobrazují obrazy perfektního světa
Rozmazující štěstí, vyčisti tvář od reality
'Je to královna jubilea...' jdi k čertu
Odmítající být loutkami
Se sliby o budoucnosti, není tu budoucnost
Tak se nestarej o ty nesmysly
Protože anarchie ve VB nám vyhovuje
Veřejnost křičí na dlažbě
Požadoval okamžité ukončení
'Spodina Země' pozvedla svůj hlas
'Jak mohli tohle udělat našemu národu?'
Media se snažila nás zničit
Zastavit rockovou invazi 'chudých'
Expozice nám pomohla odhalit
Jejich beznadějnou situaci
Gaining in momentum and numbers,
We needed spokesmen
And that came from four people from the real world, Just like the rest of us
We now had a voice, an alternative,
Our message getting louder
Nothing now could stop us rising up to meet
Their fast advancing challenge
But when the challenge came, they crumbled
As the four proved easy prey
For the states clever weapon money
Proved too tempting once again
Big bastard business cheque books opened up
And then swallowed
Those leeches sucked hard slyly,
And we couldn't believe the scenes that followed
Získávání v pohybu a číslech
Potřebovali jsem mluvčí
A ti vzešli ze čtyř lidí z reálného světa
Jen jako zbytek nás
Teď máme hlas, alternativu
Naše zpráva je stále hlasitější
Nic nás nemohlo zastavit od splnění
Jejich rychle postupující výzva
Ale když přišla, rozpadla se
Jako se ti čtyři stali snadnou kořistí
Pro státy chytrá zbraň na peníze
Ukázala se příliš lákavě
Velký bastardní obchod otevřel šekové knížky
A pak spolkl
Tyhle pijavice, co cucaly hodně lstivě
A nemohli jsme uvěřit scénám, které následovaly
Punk shops - 'roll up! Buy your rebellion here!'
Badges, posters, bondage, books,
Colouring for your hair
Like sheep they flocked to buy punk rock
A part of the new threat!
The country laughed and screamed 'punk flop'
It now seemed punk was dead!
Punkové obchody - 'Natáčej!' Kup si tu vzpouru!'
Odznaky, plakáty, otroctví, knihy
Barvení na vlasy
Jako ovce které se hrnuli koupit punk rock
Část nové hrozby!
Země se smála a křičela 'punk padne'
Teď se zdálo že je punk mrtvý!
They toured the lands to Disneyland
And ripped the state apart
Destroyed the music status quo
And created a new start
Their jet set pads, the sunny land
The songs of train robbings
It's just all more money in the bank
So come on boys and girls and sing
We stood and could only watch
As they took everything we stood for
And made a mockery of it
The four feeding finance straight back
Into the system they supposedly despised
What was once the black flag of anarchy
Was now the colours of the Union Jack
Cestovali zeměmi do Disneylandu
A roztrhli stát od sebe
Zničili status quo hudby
A vytvořili nový začátek
Jejich tryskáč nastavili, slunečná země
Písně okrádání vlaku
Jsou to jenom všechny peníze v bance
Tak pojďte kluci a holky a zpívejte
Stáli jsme a mohli se jen dívat
Jak vzali všechno kvůli čemu jsme stáli
A uděli z toho výsměch
Čtyři se krmí financemi
Systémem údajne opovrhovali
Co byla jednou černá vlajka anarchie
Byli to teĎ barvy Union Jack
The movement, punk rock, who cares?
We are just another band
They were just another band
Direct action is what achieves change,
Not miming to words,
How much longer must we sing the same old song?
Crawling from the mess that
They'd left standing as our future
We realised we needed
'no one' to mouth off our message for us
Told big business to take a running jump,
Went back underground where we started
The tribe then split, as some stayed behind to mourn
Hnutí, punk rock, koho to zajímá?
Jsme jen další kapela
Oni byli jen další kapela
Přímá akce je co dosáhne změny
Žádné napodobování slov
Jak dlouho musíme zpívat stejnou starou písen?
Plazící se z nepořádku, který
Zanechali jako naši budoucnost
Uvědomili jsme si že nepotřebujeme
'nikoho' kdo by přetlumočil naši zprávu pro nás
Řekl velký byznys abys skočil s rozběhem
Odešel zpět do podzemí, kde jsme začali
Kmen pak rozdělí, jak někteří truchlí

Text přidala sisinka010

Text opravil DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Ungovernable Force

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.