Playlisty Akce
Reklama

Ac's Alien Nation - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

AC, ACAC, AC
Put your hands up
Put your hands up
Put your hands up
Ruce vzhůru
Ruce vzhůru
Ruce vzhůru
Shoulda known something was up
When I got up
Something felt funny to me
From the get up
Jumped up out of the bed
With my head up
Měl známé se něco děje
Když jsem se dostal nahoru
Něco cítil legrační mi
Od vstát
Vyskočil z postele
S mou hlavu
Guess who was staring at me?
An ET or an alien
But he said his name was Steve
And he didn't look like what I thought he would be
He said "Aaron, will you help me please
Get your space suit and come with me"
Hádejte, kdo se díval na mě?
ET nebo cizinec
Ale on řekl, že jeho jméno bylo Steve
A on nevypadal jako to, co jsem si myslel, že bude
On řekl: "Aaron, pomůžete mi prosím
Pořiďte si skafandr a pojď se mnou "
So we hoped up, in the space truck
It was all combed out with the system up
And I thought we were going to Mars
We made a left
At the dipper
Never figured that we'd be here with a space majiggy
Tak jsme doufali, se počítá v prostoru kamionu
To bylo vše, nečesaných ven se systémem nahoru
A já myslel, že jsme šli na Mars
Udělali jsme levou
Na naběračky
Nikdy si, že bychom se tady s prostorem majiggy
We got there and I read a sign
It said "Welcome AC, it's about time
Can you show us,
Can you help us,
To dance tonight?
'Cause we have no rhythm
And we’re running outta time"
Dostali jsme tam a já jsem četl znamení
To řekl: "Vítejte v AC, je to o čase
Můžete nám ukazují,
Můžete nám pomoci,
K tanci dnes večer?
'Protože jsme žádný rytmus
A my jsme pryč běží čas "
Roll up to the rock where
There's a universe of rhythm
And the beat dont stop in AC's Alien Nation
Everyone is a cosmic freak
And we only have one mission
Gotta move as one in AC's Alien Nation
Roll až ke skále, kde
Tam je vesmír rytmu
A porazil dont stop v AC Lebkouni
Každý je kosmický freak
A máme jen jednu misi
Musím se pohybují jako jeden v AC Lebkouni
Listen up
Here’s what you got to do
You take one step up
Don't try to take two
Make sure that you bump your fists like this
Nod like this, and rock like this
Poslouchejte
Zde je to, co máš dělat
Budete mít o jeden krok nahoru
Nesnažte se mít dva
Ujistěte se, že narazíte své pěsti takhle
Nod jako je tento, a rock líbí
Cuz everybody gotta learn this way
To a be together, stay together
Know we gonna inovate
Moonwalk, star drop
A universal big top
Protože všichni musíme učit tímto způsobem
Chcete-li být spolu, držet pohromadě
Vědět, budeme inovovat
Moonwalk, hvězda pokles
Univerzální šapitó
Circus notice, and you gotta know this
It really doesn't matter
If you're short or tall
Green or blue
Fat or bald
'Cause I came with a groove
And I'm proving it all
Around these parts we don't take no show
Circus oznámení, a musíš to vědí
Je to opravdu nezáleží
Pokud jste krátký nebo vysoký
Zelené nebo modré
Tuk nebo plešatý
'Protože já jsem přišel s drážkou
A já jsem to všechno prokazující
Kolem těchto částí nemáme brát žádné show
With the unity soon to be in the streets
You can see with your own eyes
How far we've come
'Cause we didn't have rhythm, now we've got some
It's just another day in the AC Nation
S jednotou brzy být v ulicích
Můžete vidět na vlastní oči
Jak daleko jsme se dostali
'Protože jsme neměli rytmus, teď máme nějaké
Je to jen další den v AC národa
Roll up to the rock where
There's a universe of rhythm
And the beat dont stop in AC's Alien Nation
Everyone is a cosmic freak
And we only have one mission
Gotta move as one in AC's Alien Nation
Roll až ke skále, kde
Tam je vesmír rytmu
A porazil dont stop v AC Lebkouni
Každý je kosmický freak
A máme jen jednu misi
Musím se pohybují jako jeden v AC Lebkouni
You say you wanna dance
Well, here’s your chance
(Uh, uh) 4-3-2-1
Break it down, we gonna break it on down
(Uh, uh)
Right, right to left
(Uh, uh)
Right, right to left
Up and down and side to side
C’mon, what, we're gonna bounce like this
What, what. We gonna pump them fists, what
AC baby, AC baby, that's where we at C’mon, drop it down
4-3-2-1
Drop it down
Říkáte, že chcete tančit
No, tady je vaše šance
(Ehm, ehm) 4-3-2-1
Rozčlenit, budeme zlomit to dolů
(Ehm, ehm)
Doprava, zprava doleva
(Ehm, ehm)
Doprava, zprava doleva
Nahoru a dolů a ze strany na stranu
No tak, co, budeme takhle odskočit
Co, co. Budeme čerpadlo jim pěsti, co
AC baby, AC baby, to je kde jsme na C'mon, hodit ho dolů
4-3-2-1
Drop dolů
Roll up to the rock where
There's a universe of rhythm
And the beat dont stop in AC's Alien Nation
Roll až ke skále, kde
Tam je vesmír rytmu
A porazil dont stop v AC Lebkouni
Roll up to the rock where
There's a universe of rhythm
And the beat dont stop in AC's Alien Nation
Roll až ke skále, kde
Tam je vesmír rytmu
A porazil dont stop v AC Lebkouni
Roll up to the rock where
There's a universe of rhythm
And the beat don't stop in AC's Alien Nation
Everyone is a cosmic freak
And we only have one mission
Gotta move as one in AC's Alien Nation
Roll až ke skále, kde
Tam je vesmír rytmu
A beat se nezastaví v AC Lebkouni
Každý je kosmický freak
A máme jen jednu misi
Musím se pohybují jako jeden v AC Lebkouni
[Repeat chrorus and fade...] [Opakuje se chrorus a fade ...]

Text přidal machr

Video přidala _Bree_

Překlad přidala Barca18

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.