Playlisty Kecárna
Reklama

The Course of a Spectral Ship - text, překlad

playlist Playlist
Lots of tears, months became years.
Their mothers wept for many nights,
Wondering if their sons died.
Mnoho slz, měsíce se staly roky
Jejich matky proplakaly mnoho nocí
Přemýšlejíc, jestli jejich synové zemřeli
Just when the grief
Became permissive and brief
Tales of a ghost ship were spread...
The same vessel where their brood found death.
Jen když se žal
Stal tolerantním a krátkým
Příběhy o lodi duchů byly šířeny...
Stejná loď, kde jejich potomci našli smrt
A craft made of mist
Coursing in a timeless direction.
This cadaverous sighting
Causing mayhem through reflection.
Plavidlo z mlhy
Postupující nadčasovým směrem
Tohle mrtvolné vidění
Působí zmatek odrazu
These dark words are whispered
In the local hangout of our port.
Sailors and captains sketching a ship's hull
With a black shape aboard.
Robust dauntless sea-dogs speak
With a frightened tone in their voice:
Tahle temná slova byla šuškána
V místní putyce našeho přístavu
Námořníci a kapitáni skicují lodní trup
S černým tvarem paluby
Silní neohrožení mořští psi mluví
Vyděšeným tónem v hlase:
"Blue was the sky and the sun smiled at the crew.
Then a storm came forth
Moving swiftly from the north.
"Modré bylo nebe a slunce se smálo na posádku
Pak přišla bouře
Pohybující se rychle ze severu
Claps of thunder rumble
Cold winds whining loud.
A ghostly solstice, weeping thick tears
From its dreary clouds.
As if these raindrops awoke something
From its sleep, ticking on a liquid grave
To evoke a devilish ship from the sea.
Třesk rachotícího hromu
Chladný vítr nahlas kňučící
Strašidelný slunovrat, plačící kalné slzy
Ze svých ponurých mraků
Jako kdyby kapky deště probudily něco
Ze spánku, tikající na kapalném hrobě
Probouzejíc ďábelskou loď z moře
The rise of a haunting
In the form of a demon vessel.
Začátek strašení
Ve formě démoní lodě
Now this black ship veered it's bow.
Changing her course
Sailing straight into our direction.
Anxious seamen screaming out loud:
Search for protection!
Right before it collides, a dark figure was seen,
Standing on the prow
With a black hound by his side.
Surrounded by corpses.
A sardonic smile and a sinister glance in his eyes.
Teď tahle černá loď stočila kormidlo
Měníc svůj směr
Plujíc přímo do naším směrem
Znepokojení námořníci hlasitě křičí:
Zachraňte se!
Přímo předtím než se srazí, temná figura byla spatřena
Stojící na přídi
S černým psem po boku
Obklopený mrtvolami
Cynický úsměv a zlověstý pohled v očích
No movement, not one single tremor was felt on board.
This spectral ship sailed straight
Through our vessel and our soul.
The only thing we sensed was a bleak gust,
A chill breeze... so cold."
Žádný pohyb, jen jeden jediný otřes byl cítit na palubě
Ta spektrální loď odplula přímo
Skrze naší loď a duše
Jediné, co jsme cítili, byl ponurý poryv
Chladný vánek ...tak chladný"

Text přidal trasher

Text opravil DevilDan

Video přidala GodKill

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Death Came Through a Phantom Ship

Reklama

Carach Angren texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.