Playlisty Kecárna
Reklama

Death Walking Terror - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I am the black thoughts of the night
Deep in the darkness of your mind
Shrouded in shadow, the mental torture
In the realm of death walking terror
Já jsem èerné myšlenky z noci
Hluboký v temnotì vaší mysli
Zahalený ve stínu, duševní muèení
V oblasti smrti chodící teror
Stalking the closest to the edge
Imposition of depravity
Sanity holding by a thread
Desperation draws them close to me
Honba nejblíže k okraji
Bøímì mravní zkázy
Duševní zdravé držení nit
Zoufalství kreslí jim blízko u mì
Always unseen but never far behind
Fleeting darkness tricks your eyes
Paranoia, a creeping horror
Guided by the death walking terror
Vždy nespatøený ale nikdy daleko za
Letmá temnota triky vaše oèi
Paranoia, A plazivá hrùza
Øízený smrtelným chodící terorem
Your hand reaches for the knife
Subconscious molding insidious
It was always in your mind
Release the pain, a psychotic rush
Vaše ruka sahá po noži
Podvìdomé hnìtení zákeøné
To vždy bylo ve vaší mysli
Uvolnìte bolest, A psychiatrický pøípad spìch
Death walking terror
Slow mental torture
Smrtelný chodící teror
Pomalé duševní muèení
I am the blood you seek to spill
I am your inner drive to kill
Dark inspiration, a moral failure
Created by the death walking terror
Já jsem krev vy usilujete o rozlít
Já jsem váš vnitøní pohon zabít
Tmavá inspirace, mravní selhání
Vytvoøený smrtelným chodící terorem
Your hands have done my bidding well
Your hideous dreams now reality
Manipulation done with stealth
I was with you, I heard the screams
Vaše ruce udìlaly moje nabídkové øízení dobøe
Vaše šeredné sny nyní realita
Manipulace udìlán s tajností
Já jsem byl s vámi, slyšel jsem výkøiky
Death walking terror
Slow mental torture
Death walking terror
Psychic tormentor
Smrtelný chodící teror
Pomalé duševní muèení
Smrtelný chodící teror
Duševní brány na koleèkách
The weakest ones will fall
My murderous influence appeals to their fear
My will is just too strong
The decision was mine but they'll never know
Nejslabší jeden padat
Mùj vražedný vliv apeluje na jejich obavu
Má vùle je jen pøíliš silná
Rozhodnutí bylo mé ale oni nikdy nebudou vìdìt
Death walking terror Smrtelný chodící teror
I walk behind you while you kill
Usurping your mind, you are oblivious
You'll never know your spirit fell
Supplanted by this deep disgust
Já jdu za vámi zatímco vy zabijete
Zmocòuje se vaši mysl, vy jste zapomnìtlivý
Nikdy nebudete nevìdìt vašeho ducha padl
Nahrazený tímto hlubokým odporem
Death walking terror, slow mental torture
Death walking terror, psychic tormentor
Smrtelný chodící teror, pomalé duševní muèení
Smrtelný chodící teror, duševní brány na koleèkách

Text přidala Raduwa

Text opravil LimeCZ

Video přidala Laitte

Překlad přidala Raduwa

Překlad opravil LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Kill

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.