Playlisty Kecárna
Reklama

The Whole "Being Dead" Thing - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

Hey, folks! Begging your pardon!
Excuse me, sorry to barge in
Now let's skip the tears and start on the whole
Y'know, "being dead" thing
Čau, lidi! Omluvte mě!
Pardon, promiňte, že sem tak vtrhávám
Nyní přeskočme slzy a začněme s celou tou
Víte jak, "být mrtvý" věcí
You're doomed! Enjoy the singing
The sword of Damocles is swinging
And if I hear your cell phone ringing
I'll kill you myself
The whole "being dead" thing!
Jste zatraceni! Užijte si zpěv
Damoklův meč se houpá
A pokud uslyším, jak vám zvoní telefon
Sám vás zabiju
Celá ta "být mrtvý" věc!
Death can get a person stressed
"We should have carpe'd way more diems
Now we're never gonna see ‘em!"
I can show you what comes next
So don't be freaked
Stay in your seats
I do this bullshit, like, eight times a week
So just relax, you'll be fine
Drink your fifty-dollar wine
And take a breath!
Smrt může člověka vystresovat
"Měli jsme víc užívat života
Teď už je nikdy neuvidíme!"
Můžu vám ukázat, co se stane
Tak nebuďte vyděšení
Zůstaňte na svých místech
Tuhle kravinu dělám tak, osmkrát týdně
Takže se uklidněte, budete v pohodě
Napijte se ze svého padesáti-dolarového vína
A nadechněte se!
(Welcome to a show about death) (Vítejte na show o smrti)
You're
You're gonna be fine
On the other side
DIE! YOU'RE ALL GONNA DIE
YOU'RE ALL GONNA DIE
Vy
Vy budete v pohodě
Ale na druhou stranu
ZEMŘETE! VŠICHNI JEDNOU ZEMŘETE
VŠICHNI JEDNOU ZEMŘETE
I'll
I'll be your guide
To the other side

Já budu váš průvodce
Na druhou stranu
(Oh, and full disclosure: it's a show about death) (Ou, a plné odhalení: je to show o smrti)
Everybody gets on fine here
Like Rodgers, Hart, and Hammerstein here
The women's bathroom has no line here
Just pee where you want
The whole being dead thing!
Všichni se tu mají dobře
Třeba tady Rodgers, Hart a Hammerstein
Na dámských toaletách tu není fronta
Prostě se vyčůrejte kde chcete
Celá ta být mrtvý věc!
You're just gonna love the folks here
Yeah, I know you're woke, but you can take a joke here
And every show I do, like, a TON of coke here
The whole—
PAH-HAH! The whole being dead thing!
Budete tu ty lidi milovat
Jo, vím, že jste vzhůru, ale tady můžete v klidu žertovat
A každou show si tady dám tak TUNU kokainu
Celá ta—
PŠÍK! Celá ta být mrtvý věc!
Nobody is bullet-proof
"I work out, I eat clean!"
Jesus, pass the Dramamine
Time to face the brutal truth:
‘Cause we're all on a hit list
Might not live ‘till Christmas
Choke to death on Triscuits
Hey, that's just statistics
So take a little break here
Kinda like a wake here
The scenery is fake here
But there's a giant snake here!
Nikdo není neprůstřelný
"Cvičím, jím zdravě!"
Ježiš, podejte Gravol
Je čas postavit se čelem brutální pravdě:
Páč jsme všichni na seznamu zasaženejch
Možná nepřežijeme do Vánoc
Udusíme se Triscuitama
Hej, to jsou prostě statistiky
Takže si tu dáme malou pauzu
Něco jako uvědomění
Ta scenérie tady je falešná
Ale je tu obrovskej had!
(Welcome to a show about death) (Vítejte na show o smrti)
You're
You're gonna be fine—thank you!
On the other side—how you doin'?
Oh, not good!
Ba-be-ba-ba-be-bo-boo-bap-boop!
Vy
Vy budete v pohodě—děkuji!
Ale na druhou stranu—jak je?
Ou, špatně!
Ba-be-ba-ba-be-bo-boo-bap-boop!
I'll—hey!
I'll be your guide
To the other side
Seriously, though, this is a show about—
Já—hej!
Já budu váš průvodce
Na druhou stranu
Ale teď vážně, tohle je show o—
(Death is taboo, but it's hardly something new
There's nothing medical professionals could do
‘cept maybe just bill you)
(Smrt je tabu, ale je to jen těžko něco nového
Není tu nic, co by zdravotníci mohli udělat
možná tak chtít po tobě prachy)
"If you die during listening to this album... It's still gonna keep playing." "Pokud při poslouchání tohohle alba zemřete... Bude dál hrát."
(There's no destiny or fate
Just a terrifying wait
Filled with people that you hate
And on a certain date, the universe kills you!)
(Není nic jako osud nebo úděl
Jen děsivé čekání
Naplněné lidmi, které nenávidíte
A v určitém datu vás vesmír zabije!)
That's the thing with life:
No one makes it out alive
Toss that body in the pit
"Gosh, it's awful, ain't it tragic?"
"Blah-blah, Bible, Jesus magic"
When you're dead, who gives a shit?
"No pilates, no more yoga!"
"Namaste", you freakin' posers
To je ta věc se životem:
Nikdo z něj nevyjde živý
Hoďte to tělo do jámy
"Bože, to je strašný, není to tragický?"
"Bla, bla, Bible, Ježísova magie"
Když jste mrtví, koho to sere?
"Žádný pilates, už žádná další joga!"
"Namaste", vy zatracení pozéři
From the cradle to cremation (Dies Irae)
Death just needs a little conversation!
I have mastered the art (Dies Irae)
Of tearing convention apart (Dies Irae)
Od kolébky po kremaci (den hněvu)
Smrt si jen potřebuje trochu pokecat!
Přivedl jsem k dokonalosti umění (den hněvu)
Roztrhání konvence na cucky (den hněvu)
So, how about we all make a start (Dies Irae)
On the whole being dead thing!
Takže, co kdybychom všichni začali (den hněvu)
S celou tou být mrtvý věcí!
God, I hope you're ready for a show about death! Bože, doufám, že jste připraveni na show o smrti!

Text přidala gaap

Video přidala gaap

Překlad přidala gaap

Překlad opravila gaap

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.