Kecárna Playlisty

With God on Our Side - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Oh my name it is nothin'
My age it means less
The country I come from
Is called the Midwest
I's taught and brought up there
The laws to abide
And the land that I live in
Has God on its side.
Oh, mé jméno neznamená nic,
můj věk znamená ještě méně.
Země, ze které jsem přišel
se nazývá Středozápad.
Je těžké tam vyrůstat,
podřizovat se zákonům.
Země, ve které žiji,
má Boha na své straně.
Oh the history books tell it
They tell it so well
The cavalries charged
The Indians fell
The cavalries charged
The Indians died
Oh the country was young
With God on its side.
Oh, dějepisné knížky to říkají.
Říkají to velice dobře,
kavalerie útočí,
indiáni padají,
kavalérie úročí,
indiáni umírají.
Oh, země byla mladá
s Bohem na své straně.
The Spanish-American
War had its day
And the Civil War too
Was soon laid away
And the names of the heroes
I's made to memorize
With guns on their hands
And God on their side.
Španělsko-Americká válka
měla svůj den
a občanská válka také,
byla brzo odložena.
A jména hrdinů
jsou pamatována
se zbraněmi v jejich rukách
a Bohem na jejich straně.
The First World War, boys
It came and it went
The reason for fighting
I never did get
But I learned to accept it
Accept it with pride
For you don't count the dead
When God's on your side.
První světová válka, hoši,
přišla a odešla.
Důvod k boji
jsem nikdy nepochopil.
Ale naučil jsem se to přijmout,
přijmout s pýchou.
Nepočítej mrtvé,
když je Bůh na tvé straně.
When the Second World War
Came to an end
We forgave the Germans
And then we were friends
Though they murdered six million
In the ovens they fried
The Germans now too
Have God on their side.
Když skončila druhá
světová válka,
odpustili jsme Němcům.
A pak jsme byli přátelé,
ačkoliv zavraždili 6 miliónů.
V troubě je uvařili.
Němci nyní také
mají Boha na své straně.
I've learned to hate Russians
All through my whole life
If another war comes
It's them we must fight
To hate them and fear them
To run and to hide
And accept it all bravely
With God on my side.
Učil jsem se nenávidět Ruse
celý svůj život.
Jestli přijde další válka,
budeme muset bojovat s nimi,
nenávidět je a bát se jich,
utíkat a skrývat se
a statečně to přijmout
s Bohem na své straně.
But now we got weapons
Of the chemical dust
If fire them we're forced to
Then fire them we must
One push of the button
And a shot the world wide
And you never ask questions
When God's on your side.
Ale teď máme
biologické zbraně.
Jestli jsme donuceni je použít,
tak ke spuštění stačí
zmáčknout jedno tlačítko.
A rána zasáhne celý svět
a ty se nikdy neptáš,
když máš Boha na své straně.
In a many dark hour
I've been thinkin' about this
That Jesus Christ
Was betrayed by a kiss
But I can't think for you
You'll have to decide
Whether Judas Iscariot
Had God on his side.
V mnoha temných hodinách
jsem o tom přemýšlel.
Že Ježíš Kristus
byl zrazen polibkem.
Ale nemohu přemýšlet za tebe,
musíš se rozhodnout,
zda Jidáš Iškariotský měl
Boha na své straně.
So now as I'm leavin'
I'm weary as Hell
The confusion I'm feelin'
Ain't no tongue can tell
The words fill my head
And fall to the floor
If God's on our side
He'll stop the next war.
Teď když umírám,
jsem unavený jak peklo.
Ten zmatek, co cítím,
nejsem schopen vyslovit.
Slova zaplňují moji mysl
a padám na podlahu.
Jestli je Bůh na naší straně,
zastaví další válku.

Text přidala iadaew

Video přidala Tess_J

Překlad přidala Akaren


The Times They Are a-Changin'

Bob Dylan texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.