Kecárna Playlisty

Wedding Song - text, překlad

playlist Playlist
I love you more than ever, more than time and more than love
I love you more than money and more than the stars above
I love you more than madness, more than waves upon the sea
I love you more than life itself, you mean that much to me.
Miluji tě víc než věčnost, víc než čas a víc než lásku
Miluji tě víc než peníze a víc než hvězdy na nebesích
Miluji tě víc než šílenství, víc než vlny na moři
Miluji tě víc než život sám, tolik moc pro mě znamenáš.
Ever since you walked right in the circle's been complete
I've said goodbye to haunted rooms and faces in the street
In the courtyard of the jester which is hidden from the sun
I love you more than ever and I haven't yet begun.
Od té doby co jsi přišla je kruh celý
Řekl jsem sbohem strašidelným a tvářím na ulicích
Na dvoře šaška, který je schovaný před sluncem
Miluji tě víc než věčnost a to jsem ještě ani nezačal
You breathed on me and made my life a richer one to live
When I was deep in powerty you taught me how to give
Dried the tears up from my dreams and pulled me from the hole
I love you more than ever and it binds me to this all.
Dýchla jsi na mě a udělala jsi můj život bohatší a smysluplnější
Když jsem byl v hluboké chudobě, naučila jsi mě dávat
Usušila mé slzy ze snů a vytáhla mě z díry
Miluji tě víc než věčnost a spojuje mě s tím tohle všechno
You gave me babies, one, two, three, what is more, you saved my life
Eye for eye and tooth for tooth, your love cuts like a knife
My thoughts of you don't ever rest, they'd kill me if I lie
But I'd sacrifice the world for you and watch my senses die.
Dala jsi mi děti, první, druhé, třetí, ale co víc, zachránila jsi mi život
Oko za oko, zub za zub, tvoje láska bodá jako dýka
Mé myšlenky na tebe nikdy neodpočívají, zabily by mne kdybych lhal
Ale já bych pro tebe obětoval svět a sledoval, jak mé smysly umírají.
The tune that is yours and mine to play upon this earth
We'll play it out the best we know, whatever it is worth
What's lost is lost, we can't regain what went down in the flood
But happiness to me is you and I love you more than blood.
Melodie, která je určená pro mě a pro tebe, abychom jí na tomto světě hráli
Budeme jí hrát nejlépe, jak dokážeme, ať to stojí co to stojí
Ale co je ztraceno, je ztraceno, už nezískám zpět to, co splavila potopa
Ale moje radost jsi pro mě ty a miluji tě víc než krev.
It's never been my duty to remake the world at large
Nor is it my intention to sound a battle charge
'Cause I love you more than all of that with a love that doesn't bend
And if there is eternity I'd love you there again.

Nikdy nebyla moje povinnost utvořit svět větším
Stejně tak ani není záměr zazpívat bitevní hymnu
Protože tě miluji víc než to všechno láskou, která se neohýbá
A jestli je nějaká věčnost, budu tě tam milovat znovu
Oh, can't you see that you were born to stand by my side
And I was born to be with you, you were born to be my bride
You're the other half of what I am, you're the missing piece
And I love you more than ever with that love that doesn't cease.
Och, copak nevidíš, že jsi se narodila proto, abys stála po mém boku?
A já jsem se narodil pro to, abych byl s tebou, a ty abys byla mou ženou
Jsi druhá půlka toho, co jsem já, jsi ten chybějící kousek
A já tě miluji víc než věčnost tou láskou, která nikdy neutichne
You turn the tide on me each day and teach my eyes to see
Just being next to you is a natural thing for me
And I could never let you go, no matter what goes on
'Cause I love you more than ever now that the past is gone.
Každý den otáčíš směr mého života a učíš mé oči, aby viděly
Pouze stát vedle tebe je pro mě přirozená věc
A já tě nemohu nechat jít, nehledě nato, co se stane
Protože tě miluji více než věčnost i teď, když je to, co se stalo pryč.

Text přidala iadaew

Video přidal Louis16

Překlad přidal Beckett51


Planet Waves

Bob Dylan texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.