Kecárna Playlisty

Shelter From The Storm - text, překlad

playlist Playlist
'Twas in another lifetime
One of toil and blood
When blackness was a virtue
The road was full of mud
I came in from the wilderness
A creature void of form
"Come in," she said "I'll give ya
Shelter from the storm"
Stalo se to kdysi v jiném životě
Plném dřiny a krve
Kde temnota byla ctnost
A cesta byla plná bahna
Přišel jsem z divočiny
Jako bytost ze zhmotnělé nicoty
"Pojď dál", řekla
"Ukryji tě před bouří"
And if I pass this way again
You can rest assured
I'll always do my best for her
On that I give my word
In a world of steel-eyed death and men
Who are fighting to be warm
"Come in," she said "I'll give ya
Shelter from the storm"
A jestli půjdu touhle cestou ještě někdy
Můžete si být jisti
Že pro ni vždy udělám co bude v mých silách
Na to dávám své slovo
Ve světě, kde má smrt ocelové oči a muži
Kteří bojují, jen aby mohli být vřelí a srdeční
"Pojď dál", řekla
"Ukryji tě před bouří"
Not a word was spoke between us
There was little risk involved
Everything up to that point
Had been left unresolved
Try imagining a place
Where it's always safe and warm
"Come in," she said "I'll give ya
Shelter from the storm"
Nepadlo mezi námi ani slovo
Bylo v tom pramálo rizika
A veškerou minulost
Nestálo za to řešit
Zkuste si představit místo
Kde je to vždy bezpečné a přívětivé
"Pojď dál", řekla
"Ukryji tě před bouří".
I was burned out from exhaustion
Buried in the hail
Poisoned in the bushes
And blown out on the trail
Hunted like a crocodile
Ravaged in the corn
"Come in," she said "I'll give ya
Shelter from the storm"
Byl jsem zničený a vyčerpaný
Pohřbený v krupobití
Otrávený v křovinách
A rozfoukaný po stezce
Štvaný jako krokodýl
Rozmetáný v kukuřici
"Pojď dál", řekla
"Ukryji tě před bouří"
Suddenly I turned around
And she was standing there
With silver bracelets on her wrists
And flowers in her hair
She walked up to me so gracefully
And took my crown of thorns
"Come in," she said "I'll give ya
Shelter from the storm"
Najednou jsem se otočil
A tam stála ona
Se stříbrnými náramky na rukou
A s květinami ve vlasech
Ladně ke mně přistoupila plná milosti
A sňala moji trnovou korunu
"Pojď dál", řekla
"Ukryji tě před bouří"
Now there's a wall between us
Something there's been lost
I took too much for granted
I got my signals crossed
Just to think that it all began
On a non-eventful morn
"Come in," she said "I'll give ya
Shelter from the storm"
Teď je mezi námi zeď
Něco se mezi námi vytratilo
Bral jsem věci příliš nevděčně
A všechno se pokazilo
Když si jen pomyslím, že to všechno začalo
Jednoho dávno zapomenutého rána
"Pojď dál", řekla
"Ukryji tě před bouří"
Well the deputy walks on hard nails
And the preacher rides a mount
But nothing really matters much
It's doom alone that counts
And the one-eyed undertaker
He blows a futile horn
"Come in," she said "I'll give ya
Shelter from the storm
Zástupce šerifa chodí po ostrých hřebících
A kazatel jezdí na koni
Ale na ničem příliš nesejde
Důležitý je jen poslední soud
A jednooký funebrák
Hraje na hluchý roh
"Pojď dál", řekla
"Ukryji tě před bouří"
I've heard newborn babies wailing
Like a mourning dove
And old men with broken teeth
Stranded without love
Do I understand your question, then
Is it hopeless and forlorn
"Come in," she said "I'll give ya
Shelter from the storm"
Slyšel jsem novorozence kvílet
Jako smuteční holubice
A starce s vylámanými zuby
Kteří zůstali bez lásky
Rozumím dobře tvé otázce, pane
Je to beznadějné a ztracené
"Pojď dál", řekla
"Ukryji tě před bouří"
In a little hilltop village
They gambled for my clothes
I bargained for salvation
And she gave me a lethal dose
I offered up my innocence
And I got repaid with scorn
"Come in," she said "I'll give ya
Shelter from the storm"
V jedné malé vísce na kopci
Hráli o můj oděv
Vyjednal jsem spásu
A ona mi dala smrtelnou dávku
Nabídl jsem svou nevinnost
A dostal za ní pohrdání
"Pojď dál", řekla
"Ukryji tě před bouří"
Well, I'm living in a foreign country
But I'm bound to cross the line
Beauty walks a razor's edge
Someday I'll make it mine
If I could only turn back the clock
To when God and her were born
"Come in," she said "I'll give ya
Shelter from the storm"
Teď žiji v cizí zemi
Ale jistě se zase vrátím
Krása kráčí po ostří nože
Která jednou bude moje
Kdybych tak uměl vrátit čas do chvíle
Kdy se narodili Bůh a ona
"Pojď dál", řekla
"Ukryji tě před bouří"

Text přidala iadaew

Text opravil Hewson

Videa přidali Audrey, Beckett51

Překlad přidala Audrey

Překlad opravil Hewson


Blood on the Tracks

Bob Dylan texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.