Kecárna Playlisty

Sara - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I laid on a dune I looked at the sky
When the children were babies and played on the beach
You came up behind me, I saw you go by
You were always so close and still within reach.
Ležel jsem na duně a díval se na oblohu
Když děti byly malé a hrály si na pláži
Přišla si nahoru za mnou, viděl jsem tě přicházet
Byla jsi vždy tak uzavřená a tichá když ses blížila.
Sara, Sara
Whatever made you want to change your mind
Sara, Sara
So easy to look at, so hard to define.
Sáro, Sáro
Cokoliv jsem dělal, chci abys změnila svůj názor
Sáro, Sáro
Je tak jednoduché se dívat, tak těžké definovat.
I can still see them playing with their pails in the sand
They run to the water their buckets to fill
I can still see the shells falling out of their hands
As they follow each other back up the hill.
Mohu je stále vidět hrát si s kbelíčky v písku
Utíkají, aby naplnily vodou jejich vědra
Mohu stále vidět, jak jim mušle padají z rukou
Když následovali jeden druhého zpět na kopec.
Sara, Sara
Sweet virgin angel, sweet love of my life
Sara, Sara
Radiant jewel, mystical wife.
Sáro, Sáro
Sladký panenský anděli, sladká lásko mého života
Sáro, Sáro
Zářící klenote, mystická ženo
Sleeping in the woods by a fire in the night
Drinking white rum in a Portugal bar
Them playing leapfrog and hearing about Snow White
You in the marketplace in Savanna-la-Mar.
Spíme v lese u ohně v noci
Pijeme bílý rum v portugalském baru
Oni skáčou přes kozy a poslouchají o Sněhurce
Ty na tržišti v Savanna-la-Mar
Sara, Sara
It's all so clear, I could never forget
Sara, Sara
Loving you is the one thing I'll never regret.
Sáro, Sáro
Je to tak jasné, že bych nikdy nemohl zapomenout
Sáro, Sáro
Milovat tě je jediná věc, které nebudu nikdy litovat
I can still hear the sounds of those Methodist bells
I'd taken the cure and had just gotten through
Staying up for day in the Chelsea Hotel
Writing "Sad-Eyed Lady of the Lowlands" for you.
Mohu stále slyšet zvuky těch metodistických zvonů
Chtěl bych se léčit a dostal se přes to
Zastavuji se na den v Chelsea Hotelu
Píšu pro Tebe "Sad-Eyed Lady of the Lowlands"
Sara, Sara
Wherever we travel we're never apart
Sara, Sara
Beautiful lady, so dear to my heart.
How did I meet you ? I don't know
A messenger sent me in a tropical storm
You were there in the winter, moonlight on the snow
And on Lily Pond Lane when the weather was warm.
Sáro, Sáro
Kamkoliv cestujeme nikdy se nerozloučíme
Sáro, Sáro
Krásná dámo, tak drahá mému srdci.
Jak jsem se s tebou setkal? Nevím
Posel mi tě seslal v tropické bouři
Ty jsi tam byla v zimě, měsíční svit na sněhu
A na Lily Pond Lane, když počasí bylo teplé.
Sara, Sara
Scorpio Sphinx in a calico dress
Sara, Sara
You must forgive me my unworthiness.
Sáro, Sáro
Sfingo ve znamení škorpióna v calico šatech
Sáro, Sáro
Musíš omluvit mojí nezpůsobilost.
Now the beach is deserted except for some kelp
And a piece of an old ship that lies on the shore
You always responded when I needed your help
You gimme a map and a key to your door.
Nyní je pláž opuštěná kromě nějakých řas
A kousku staré lodi, která leží na pobřeží
Vždycky si reagovala, když jsem potřeboval pomoc
Dávala si mapu a klíč k vašim dveřím.
Sara, Sara
Glamorous nymph with an arrow and bow
Sara, Sara
Don't ever leave me, don't ever go.
Sáro, Sáro
Půvabná nymfo s šípem a lukem
Sáro, Sáro
Nikdy mě neopustíš, nikdy neodejdeš.

Text přidala iadaew

Text opravil marekmah

Videa přidali Abbey12345, marekmah, Richenza

Překlad přidal marekmah

Překlad opravila Margit


Desire

Bob Dylan texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.