Kecárna Playlisty
Reklama

My Own Version of You - text, překlad

playlist Playlist
All through the summers, into January
I've been visiting morgues and monasteries
Looking for the necessary body parts
Limbs and livers and brains and hearts
I'll bring someone to life, is what I wanna do
I wanna create my own version of you
Přes celé léto, až do ledna
jsem navštěvoval márnice a kláštery
Hledal jsem potřebné části těla
Končetiny a játra a mozky a srdce
Někoho přivedu k životu, to udělám
Chci si vytvořit svojí vlastní verzi Tebe
Well, it must be the winter of my discontent
I wish you'd've taken me with you wherever you went
They talk all night and they talk all day
Not for a minute do I believe anything they say
I'm gon' bring someone to life, someone I've never seen
You know what I mean, you know exactly what I mean
Inu, musí to snad být zimou mé nespokojenosti
Přeji si, abys mě byla vzala s sebou, ať už jsi šla kamkoliv
Mluví celou noc a celý den
Ani na minutu ale nevěřím tomu, co říkají
Někoho přivedu k životu, někoho, koho jsem nikdy neviděl
Víš, co mám namysli, víš to naprosto přesně
I'll take the Scarface Pacino and The Godfather Brando
Mix it up in a tank and get a robot commando
If I do it upright and put the head on straight
I'll be saved by the creature that I create
I'll get blood from a cactus, gunpowder from ice
I don't gamble with cards and I don't shoot no dice
Can you look at my face with your sightless eyes?
Can you cross your heart and hope to die?
I'll bring someone to life, someone for real
Someone who feels the way that I feel
Vezmu si Pacinovo Zjizvenou tvář, Brandovo Kmotra
Smíchám to s tankem a získám robotické komando
Pokud to udělám správně, se svou hlavou vzpřímenou
Budu zachráněn stvořením, které jsem vytvořil
Získám krev z kaktusu a střelný prach z ledu
Nehazarduji s kartami a nehážu kostkou
Dokážeš se mi podívat do tváře těma svýma nevidomýma očima?
Dokážeš si pokřižovat srdce a doufat ve smrt?
Přivedu někoho k životu, doopravdy
Někoho, kdo se bude cítit a vnímat věci stejně jako já
I study Sanskrit and Arabic to improve my mind
I wanna do things for the benefit of all mankind
I say to the willow tree, "Don't weep for me"
I'm saying to hell to all things that I used to be
Well, I get into trouble, then I hit the wall
No place to turn, no place at all
I'll pick a number between a-one and two
And I ask myself, "What would Julius Caesar do?"
I will bring someone to life in more ways than one
Don't matter how long it takes, it'll be done when it's done
Studuji Sanskrt a Arabštinu abych si zbystřil mysl
Chci dělat věci, které prospějí celému lidstvu
Řeknu vrbě: "Neplač kvůli mě."
Nadávám na všechno to, čím jsem býval
Inu, dostávám se do problémů a potom narazím do zdi
Není místo, kam bych se mohl otočit, vůbec žádné místo
Vyberu si číslo mezi jedničkou a dvojkou
A zeptám se sám sebe: "Co by udělal Julius Caesar?"
Přivedu někoho k životu, více než jedním způsobem
Nezáleží na tom, jak dlouho to zabere, až to bude, tak to bude
I'm gonna make you play the piano like Leon Russell
Like Liberace, like St. John the Apostle
I'll play every number that I can play
I'll see you maybe on Judgment Day
After midnight, if you still wanna meet
I'll be at the Black Horse Tavern on Armageddon Street
Two doors down, not that far a walk
I'll hear your footsteps, you won't have to knock
I'll bring someone to life, balance the scales
I'm not gonna get involved any insignificant details
Díky mě budeš hrát na piano jako Leon Russell
Jako Liberace, jako Svatý John, apoštol
Zahraju všechno, co znám
a možná se uvidíme až v Soudný den
Po půlnoci, pokud se stále budeš chtít setkat
Budu v krčmě U černého koně v Armageddonské ulici
O dva domy níž, není to tak daleko
Uslyším tvoje kroky, nebudeš muset klepat
Přivedu někoho k životu, vyrovnám měřítka
Nebudu zahrnut do jakýchkoliv nedůležitých detailů
You can bring it to St. Peter
You can bring it to Jerome
You can bring it all the way over
Bring it all the way home
Bring it to the corner where the children play
You can bring it to me on a silver tray
I'll bring someone to life, spare no expense
Do it with decency and common sense
Můžeš to donést Svatému Petrovi
Můžeš to donést Jeromovi
Můžeš to donést celou cestu
celou cestu až domů
Vezmi to na to na roh, kde si děti hrají
Můžeš to přinést mě, na stříbrném podnose
Někoho přivedu k životu, nebudu na tom šetřit
Udělám to v rámci slušnosti a zdravého rozumu
Can you tell me what it means, to be or not to be?
You won't get away with fooling me
Can you help me walk that moonlight mile?
Can you give me the blessings of your smile?
I'll bring someone to life, use all of my powers
Do it in the dark, in the wee, small hours
Můžeš mi říct, co znamená "Být či nebýt"?
A pokud se mě budeš snažit obalamutit, neprojde ti to
Pomůžeš mi kráčet po té půlnoční míli?
Můžeš mi dát požehnání tvého úsměvu?
Někoho přivedu k životu, použiju všechny své síly
Udělám to ve tmě v těch malých hodinách
I can see the history of the whole human race
It's all right there, it's carved into your face
Should I break it all down? Should I fall on my knees?
Is there light at the end of the tunnel, can you tell me, please?
Stand over there by the cypress tree
Where the Trojan women and children were sold into slavery
Long before the first Crusade
Way back before England or America were made
Step right into the burning hell
Where some of the best-known enemies of mankind dwell
Mr. Freud with his dreams, Mr. Marx with his ax
See the raw hide lash rip the skin from their backs
Got the right spirit, you can feel it, you can hear it
You've got what they call the immortal spirit
You can feel it all night, you can feel it in the morn'
It creeps in your body the day you were born
One strike of lightning is all that I need
And a blast of electricity that runs at top speed
Shimmy your ribs, I'll stick in the knife
Gonna jumpstart my creation to life
I wanna bring someone to life, turn back the years
Do it with laughter and do it with tears
Vidím historii celé lidské rasy
Je to přímo tady, vyřezané do tvé tváře
Měl bych to snad rozluštit? Měl bych padnout na kolena?
Je na konci tunela světlo? Dokážeš mi to, prosím, říct?
Stoupni si tamhle k tomu cypřiši
kde Trojské ženy a děti byly prodány do otroctví
Dlouho před první kruciátou
Dlouho před tím, než Anglie nebo Amerika byly stvořeny
Stoupni si přímo do toho hořícího pekla
Kde jedni z nejznámějších nepřátel lidstva přebývají
Pan Freud se svými sny, Pan Marx se svou sekerou
Všimni si, jak ten kožený bič odtrhává kůži z jejich zad
Máš toho správného ducha, můžeš to cítit, můžeš to slyšet
Máš to, čemu si říká nesmrtelný duch
Můžeš to cítit celou noc, i když je jitro
Plíží se to tvým tělem ode dne, co jsi se narodil
Jeden zásah bleskem je vše, co potřebuješ
A výboj elektřiny té největší rychlosti
Připrav si žebra, zabodnu do nich nůž
Nakopnu ten svůj výtvor života
Chci někoho přivést k životu, vrátit všechny ty roky
Budu se při tom smát a budu při tom plakat

Text přidal Beckett51

Video přidal Beckett51

Překlad přidal Beckett51

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Rough and Rowdy Ways

Reklama

Bob Dylan texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.