Kecárna Playlisty

Masters of War - text, překlad

playlist Playlist
Come you masters of war
You that build all the guns
You that build the death planes
You that build all the bombs
You that hide behind walls
You that hide behind desks
I just want you to know
I can see through your masks.
Pojďte, vy mistři války
vy, kteří vyrábíte všechny ty zbraně
vy, kteří stavíte letouny smrti
vy, kteří konstruujete všechny ty bomby
Vy, co se schováváte za zdmi
Vy, co se ukrýváte za stoly
Chci jen, abyste věděli
že vidím skrz vaše masky.
You that never done nothin'
But build to destroy
You play with my world
Like it's your little toy
You put a gun in my hand
And you hide from my eyes
And you turn and run farther
When the fast bullets fly.
Vy, kteří jste nikdy neudělali víc
než že jste tvořili proto, abyste ničili
Hrajete si s mým světem
jako by to byla vaše malá hračka
Dali jste mi do rukou zbraň
a schováváte se před mým pohledem
A otáčíte se a utíkáte dál
když rychlé kulky létají.
Like Judas of old
You lie and deceive
A world war can be won
You want me to believe
But I see through your eyes
And I see through your brain
Like I see through the water
That runs down my drain.
Jako Jidáš
lžete a klamete
světová válka může být vyhrána
chcete, abych tomu věřil
Ale já vidím skrz vaše oči
A skrz vaše mozky
Jako vidím skrz vodu,
co odtéká do výlevky.
You fasten all the triggers
For the others to fire
Then you set back and watch
When the death count gets higher
You hide in your mansion'
As young people's blood
Flows out of their bodies
And is buried in the mud.
Upevnili jste všechny spouště
pro ostatní, aby mohli střílet
potom jste se posadili a dívali se.
Jak počet mrtvých stoupá
schováváte se ve svých zámcích
zatímco krev mladých lidí
vytéká z jejich těl
a je pohřbena do bláta.
You've thrown the worst fear
That can ever be hurled
Fear to bring children
Into the world
For threatening my baby
Unborn and unnamed
You ain't worth the blood
That runs in your veins.
Zažehli jste nejhorší strach
který může být zažehnut
strach přivést děti
do tohohle světa
Za to, že vyhrožujete mému dítěti
Nenarozenému a nepojmenovanému
nejste hodni té krve
co vám koluje v žilách.
How much do I know
To talk out of turn
You might say that I'm young
You might say I'm unlearned
But there's one thing I know
Though I'm younger than you
That even Jesus would never
Forgive what you do.
Kolik toho vím
abych mohl mluvit bez vyzvání
Můžete říct, že jsem mladý
Můžete tvrdit, že jsem neučený
Ale je tu jedna věc, co vím
ačkoliv jsem mladší než vy
že ani Ježíš by nikdy
neodpustil to, co děláte.
Let me ask you one question
Is your money that good
Will it buy you forgiveness
Do you think that it could
I think you will find
When your death takes its toll
All the money you made
Will never buy back your soul.
Nechte mě položit vám otázku
jsou vaše peníze tak dobré?
Koupí vám odpuštění?
Myslíte, že by mohly?
Myslím, že na to přijdete
- až si k vám smrt přijde vybrat svou daň
že všechny peníze, co jste vydělali
vám nikdy nekoupí zpět vaši duši.
And I hope that you die
And your death'll come soon
I will follow your casket
In the pale afternoon
And I'll watch while you're lowered
Down to your deathbed
And I'll stand over your grave
'Til I'm sure that you're dead.
A doufám, že zemřete
a že vaše smrt přijde brzy
Budu sledovat vaši rakev
v bledém odpoledni
A budu sledovat, jak je spouštěna dolů
do vašeho lůžka smrti
A budu stát u vašeho hrobu
dokud si nebudu jist, že jste mrtví.

Text přidala iadaew

Videa přidali Louis16, Richenza

Překlad přidala em-zet

Překlad opravil thergothon


The Freewheelin' Bob Dylan

Bob Dylan texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.