Playlisty Kecárna
Reklama

It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Darkness at the break of noon
Shadows even the silver spoon
The handmade blade, the child's balloon
Eclipses both the sun and moon
To understand you know too soon
There is no sense in trying.
Temnota přicházející s polednem
Stíny dokonce i stříbrná návnada
Ručně vyrobená čepel, balónek dítěte
Zastiňují obojí, slunce i měsíc
Však víš, aby jsi brzy pochopil,
že nemá smysl se snažit.
Pointed threats, they bluff with scorn
Suicide remarks are torn
From the fools gold mouthpiece
The hollow horn plays wasted words
Proved to warn
That he not busy being born
Is busy dying.
Přímé hrozby blafují opovržením
Sebevražedné dopisy jsou roztrhané
Z hlupákova zlatého náustku
prázdný klakson hraje zbytečná slova
Zřejmé varování toho,
že ten, kdo není zaneprázdněný vlastním rozením, je zaneprázdněný umíráním
Temptation's page flies out the door
You follow, find yourself at war
Watch waterfalls of pity roar
You feel to moan but unlike before
You discover
That you'd just be
One more person crying.
Stránka Pokušení vyletí ze dveří
Následuješ jí, najednou jsi ve válce
Sleduješ křičící vodopády lítosti
Chce se ti sténat, ale stejně jako u předchozích
Zjišťuješ,
že jsi jenom
další osoba co pláče
So don't fear if you hear
A foreign sound to you ear
It's alright, Ma, I'm only sighing.
Takže se neboj, pokud uslyšíš
cizí zvuk, ve svých uších
Je to v pořádku, mami, Jenom vzdychám
As some warn victory, some downfall
Private reasons great or small
Can be seen in the eyes of those that call
To make all that should be killed to crawl
While others say don't hate nothing at all
Except hatred.
Někteří varují před vítězstvím, jiní před pádem
Soukromé důvody, velké nebo malé,
můžou být vidět v očích volajících
co chtějí, aby se všichni, co mají zemřít, plazili
Mezitím co ostatní říkají, abys nenáviděl nic jiného
než nenávist
Disillusioned words like bullets bark
As human gods aim for their marks
Made everything from toy guns that sparks
To flesh-colored Christs that glow in the dark
It's easy to see without looking too far
That not much
Is really sacred.
Klamná slova hvízdají jako kulky,
když lidští bohové míří na svoje cíle
I z dětských hraček dělají zbraně co jiskří
pro "lidského" Krista, který ve tmě září
Je snadné vidět, bez hlubšího pozorování,
že není příliš mnoho věcí
co jsou posvátné
While preachers preach of evil fates
Teachers teach that knowledge waits
Can lead to hundred-dollar plates
Goodness hides behind its gates
But even the President of the United States
Sometimes must have
To stand naked.
Mezitím co kazatelé káží o zlých osudech,
učitelé učí, že vědomosti počkají
což vede k velkým penězům.
V tu chvíli se dobrota schová za svými branami,
ale i Prezident spojených států
někdy musí
být nahý.
An' though the rules of the road have been lodged
It's only people's games that you got to dodge
And it's alright, Ma, I can make it.
A přesto, že pravidla byla již podána
Pouze lidským hrám se musíš uhýbat
a to je v pořádku, mami, Já to zvládnu
Advertising signs that con you
Into thinking you're the one
That can do what's never been done
That can win what's never been won
Meantime life outside goes on
All around you.
Reklamní značky tě lživě
navádějí na myšlenku, že Ty jsi ten vyvolený
To jim pomůže udělat, co doposud neudělali
To jim pomůže vyhrát, co doposud nevyhráli
Mezitím život jde dál,
točí se okolo.
You loose yourself, you reappear
You suddenly find you got nothing to fear
Alone you stand without nobody near
When a trembling distant voice, unclear
Startles your sleeping ears to hear
That somebody thinks
They really found you.
Zmizíš, najednou se opět objevíš
V tu chvíli zjistíš, že se nemáš čeho bát
Stojíš sám, nikdo není nablízku
Když najednou chvějící se vzdálený hlas, nejasný,
Ti dá najevo, že spíš, i když nevíš, kdy jsi usnul
a že si někdo myslí,
že Tě skutečně našli.
A question in your nerves is lit
Yet you know there is no answer fit to satisfy
Insure you not to quit
To keep it in your mind and not forget
That it is not he or she or them or it
That you belong to.
Najednou máš v hlavě položenou otázku
Přesto víš, že není žádná odpověď, která by tě uspokojila,
ujistila, že nesmíš skončit
a udržela Ti v hlavě myšlenku a abys nezapomněl,
že to není "on" nebo "ona" nebo "oni" nebo "to"
čemu patříš.
Although the masters make the rules
For the wise men and the fools
I got nothing, Ma, to live up to.
A i přesto, že mistři tvoří pravidla,
pro chytré lidi i hlupáky
Už nemám, mami, pro co bych žil.
For them that must obey authority
That they do not respect in any degree
Who despite their jobs, their destinies
Speak jealously of them that are free
Cultivate their flowers to be
Nothing more than something
They invest in.
Pro ty, kteří se musí podrobit autoritám,
které nerespektují v žádném míře,
kteří opovrhují svojí prací, jejich osudy
mluví závistivě o těch, co jsou svobodní
Starají se o svoje věci tak,
aby nebyly nic víc než něco,
do čeho investovali
While some on principles baptized
To strict party platforms ties
Social clubs in drag disguise
Outsiders they can freely criticize
Tell nothing except who to idolize
And then say God Bless him.
Mezitím co někteří jsou z principu pokřtěni,
aby zapadli do společnosti,
společenských klubů v otravné přetvářce,
svobodně kritizují nespolečenské lidi
Neříkají nic, kromě toho koho mají zbožňovat
a potom pronesou "Bůh jim žehnej."
While one who sings with his tongue on fire
Gargles in the rat race choir
Bent out of shape from society's pliers
Cares not to come up any higher
But rather get you down in the hole
That he's in.
Mezitím co někdo zpívá s jazykem jako v ohni,
chraptí ve sboru krysích závodů
Vytvarován a zohýbán kleštěmi společnosti,
už ho nezajímá, zda může vyšplhat ještě výš
a radši zůstává v té díře,
Ve které právě je.
But I mean no harm nor put fault
On anyone that lives in a vault
But it's alright, Ma, if I can't please him.
Ale nemám v úmyslu ublížit nebo obviňovat
Na kohokoliv, kdo žije v trezoru
Ale je to v pořádku, mami, že ho nedokážu potěšit
Old lady judges, watch people in pairs
Limited in sex, they dare
To push fake morals, insult and stare
While money doesn't talk, it swears
Obscenity, who really cares
Propaganda, all is phony.
Stará dáma pozoruje lidi v párech a odsuzuje,
ty, jenž jsou omezeni v sexu a ty, co si troufají vzpříčit se falešné morálce, nadávkám a odsuzujícím pohledům
Peníze nejsou důležité, přísahají
ale oplzlost je trápení
Veškerá propaganda je falešná
While them that defend what they cannot see
With a killer's pride, security
It blows the minds most bitterly
For them that think death's honesty
Won't fall upon them naturally
Life sometimes
Must get lonely.
Mezitím ti, co brání to, co ani nedokáží vidět,
přes zabijáckou pýchu a vlastní ochranu
Z toho jde člověku hlava kolem
Pro ty, co si myslí, že smrt je upřímná,
pro ty zákonitě nepřijde přírodně
Život někdy
musí být osamělý
My eyes collide head-on with stuffed graveyards
False gods, I scuff
At pettiness which plays so rough
Walk upside-down inside handcuffs
Kick my legs to crash it off
Say okay, I have had enough
What else can you show me ?
Moje myšlenky se srazily s přeplněnými hřbitovy
a falešnými bohy, musím vykopat
tu malichernost, která působí tak tvrdě
Budu chodit sem a tam v poutech
Odrazím se, abych nakonec zase spadl
Říkám: "Dobře, měl jsem dost,
co mi ještě můžeš ukázat?"
And if my thought-dreams could been seen
They'd probably put my head in a guillotine
But it's alright, Ma, it's life, and life only.
A kdyby moje představy mohly být viděny
Nejspíš by strčili mojí hlavu pod gilotinu
Ale to je v pořádku, mami, vždyť je to jenom a jenom život.

Text přidala iadaew

Video přidala Wolfwoman

Překlad přidal Beckett51

Překlad opravil Hewson

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Bringing It All Back Home

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.