Kecárna Playlisty
Reklama

Hurricane - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Pistols shots ring out in the barroom night
Enter Patty Valentine from the upper hall
She sees the bartender in a pool of blood
Cries out "My God they killed them all"
Here comes the story of the Hurricane
The man the authorities came to blame
For something that he never done
Put him in a prison cell but one time he could-a been
The champion of the world.
V noci se ozývaj barem výstřely pistolí
Z hořejší místnosti přichází Patty Valentine
Vidí barmana v kaluži krve
Zakřičí: „Můj bože, všechny je zabili“
Příběh o Hurikánu je tu
Ten muž, ta autorita byl obviněn
za něco, co nikdy neudělal
Dali ho do vězeňský cely, ale on jednou mohl být
šampionem světa
Three bodies lying there does Patty see
And another man named Bello moving around mysteriously
"I didn't do it" he says and he throws up his hands
"I was only robbing the register I hope you understand
I saw them leaving" he says and he stops
"One of us had better call up the cops"
And so Patty calls the cops
And they arrive on the scene with their red lights flashing
In the hot New Jersey night.
Leží tam tři těla, Patty je vidí
A další člověk jménem Bello se kolem záhadně pohybuje
„Neudělal jsem to“, řekne a spráskne ruce
„Já jen krad soupisy, doufám, že mi rozumíš.
Viděl, jsem jak odcházej“, říká a zůstane stát
„Jeden z nás by měl radši zavolat policajty“
A tak Patty volá na policii
A oni přijdou na scénu se svými blikajícími červenými světly
v horký noci v New Jersey
Meanwhile far away in another part of town
Rubin Carter and a couple of friends are driving around
Number one contender for the middleweight crown
Had no idea what kinda shit was about to go down
When a cop pulled him over to the side of the road
Just like the time before and the time before that
In Patterson that's just the way things go
If you're black you might as well not shown up on the street
'Less you wanna draw the heat.
Mezitím daleko v jiný části města
Rubin Carter a pár přátel projížděj okolím
Uchazeč číslo jedna o korunu střední váhy
netuší, jaký sračky se k němu blíží
Když v tom si ho na okraj vozovky vytáhne policajt
Úplně jako dřív a před tímhle
V Pattersonu to trostě takhle chodí
Pokud seš černej, pak se taky neukazuj na ulici,
jestli nechceš vyvolat vztek
Alfred Bello had a partner and he had a rap for the corps
Him and Arthur Dexter Bradley were just out prowling around
He said "I saw two men running out they looked like middleweights
They jumped into a white car with out-of-state plates"
And Miss Patty Valentine just nodded her head
Cop said "Wait a minute boys this one's not dead"
So they took him to the infirmary
And though this man could hardly see
They told him that he could identify the guilty men.
Alfred Bello měl parťáka a ten měl pro policajty tip
On a Arthur Dexter Bradley se slídily kolem
Řekl: „Viděl jsem tudy utíkat dva muže, vypadali na střední váhy
Naskočili do bílýho auta s cízí značkou“
A slečna Patty jen kývá hlavou
Policajt řekl: „ Kluci, počkejte, tenhle není mrtvej“
Tak jej vzali na ošetřovnu
A i když ten člověk sotva viděl,
řekli mu, že má určit provinilé
Four in the morning and they haul Rubin in
Take him to the hospital and they bring him upstairs
The wounded man looks up through his one dying eye
Says "Wha'd you bring him in here for ? He ain't the guy !"
Yes here comes the story of the Hurricane
The man the authorities came to blame
For something that he never done
Put in a prison cell but one time he could-a been
The champion of the world.
Čtyři ráno a oni seberou Rubina
Vezmou ho do nemocnice a přivedou ho nahoru
Raněnej muž se dívá svým slepoucím okem
Říká: „Na co jste ho sem přivedli? To není ten chlap!“
Jo, příběh o Hurikánu je tu
Ten muž, ta autorita byl obviněn
za něco, co nikdy neudělal
Dali ho do vězeňský cely, ale on jednou mohl být
šampionem světa
Four months later the ghettos are in flame
Rubin's in South America fighting for his name
While Arthur Dexter Bradley's still in the robbery game
And the cops are putting the screws to him looking for somebody to blame
"Remember that murder that happened in a bar ?"
"Remember you said you saw the getaway car?"
"You think you'd like to play ball with the law ?"
"Think it might-a been that fighter you saw running that night ?"
"Don't forget that you are white".
O čtyři měsíce později jsou ghetta v plameni
Rubin bojuje za svý jméno v Jižní Americe
Zatímco Arthur Dexter Bradley je ještě ve zlodějský hře
A policajti na něj vyvýjej nátlak, hledajíc, koho by obvinili
„Pamatuješ si tu vraždu, co se stala v baru“?
„Pamatuješ, žes říkals, žes viděl ujíždějící auto“?
„Nemyslíš, že bys měl hrát se zákonem poctivou hru“?
„Myslíš, že to byl ten rváč, kohos viděl vidět v noci utíkat?
„Nezapomeň, že seš bílej“!
Arthur Dexter Bradley said "I'm really not sure"
Cops said "A boy like you could use a break
We got you for the motel job and we're talking to your friend Bello
Now you don't wanta have to go back to jail be a nice fellow
You'll be doing society a favor
That sonofabitch is brave and getting braver
We want to put his ass in stir
We want to pin this triple murder on him
He ain't no Gentleman Jim".
Arthur Dexter Bradley řek: „Fakt si nejsem jistej“
Policajti řekli: „ Kluk jako ty by se měl krotit
Sehnali jsme ti práci v motelu a mluvili s tvým přítelem Bellem
Takže, přece se nechceš vrátit do vězení, buď hodnej kluk
Uděláš společnosti laskavost
Ten zkurvysyn je skvělej a je čím dál skvělejší
Chceme hnout jeho prdelí
Tu trojitou vraždu chceme hodit na něj
Není to žádnej gentleman Jim“
Rubin could take a man out with just one punch
But he never did like to talk about it all that much
It's my work he'd say and I do it for pay
And when it's over I'd just as soon go on my way
Up to some paradise
Where the trout streams flow and the air is nice
And ride a horse along a trail
But then they took him to the jailhouse
Where they try to turn a man into a mouse.
Rubin umí muže sejmout jen jedním úderem
Ale nikdy o tom moc nemluví
Je to moje práce, říká a dělám to pro peníze
A když je po všem, tak si zas jdu svou cestou
nahoru do ráje
Kde tečou potoky se pstruhy a je čistej vzduch
a kudy jezdím stezkou na koni
Ale pak ho vrazili do vězení,
kde se pokoušeli proměnit člověka v myš
All of Rubin's cards were marked in advance
The trial was a pig-circus he never had a chance
The judge made Rubin's witnesses drunkards from the slums
To the white folks who watched he was a revolutionary bum
And to the black folks he was just a crazy nigger
No one doubted that he pulled the trigger
And though they could not produce the gun
The DA said he was the one who did the deed
And the all-white jury agreed.
Všechny Rubinovy karty byli udány předem
Ten soud byl odpornej cirkus, neměl žádnou šanci
Soudce udělal z Rubinových svědků ožralce z chatrčí
Pro bílý lidi, kteří se dívali to byl revolucionářskej mizera
A pro černý lidi to byl jen šílenej negr
Nikdo nepochyboval, že stiskl spoušť
A i když nemohli předložit tu zbraň
DA řekl, že ten čin vykonal on
A celá bílá porota souhlasila
Rubin Carter was falsely tried
The crime was murder 'one' guess who testified
Bello and Bradley and they both baldly lied
And the newspapers they all went along for the ride
How can the life of such a man
Be in the palm of some fool's hand ?
To see him obviously framed
Couldn't help but make me feel ashamed to live in a land
Where justice is a game.
Rubin Carter se marně snažil
Ten zločin byla vražda, hádej, kdo svědčil
Bello a Bradley a oba otevřeně lhali
A svezly se na tom všechny noviny
Jak může bejt život takovýho člověka
v dlani nějakýho hlupáka?
Jasně, chcete ho vidět za mřížema
Nemůžu si pomoct, ale stydím se za to, že žiju v zemi,
kde spravedlnost je hra
Now all the criminals in their coats and their ties
Are free to drink martinis and watch the sun rise
While Rubin sits like Buddha in a ten-foot cell
An innocent man in a living hell
That's the story of the Hurricane
But it won't be over till they clear his name
And give him back the time he's done
Put him in a prison cell but one time he could-a been
The champion of the world.
Takže, všichni zločinci si ve svých kabátech a kravatách
můžou pít martini a pozorovat východ slunce
Zatímco Rubin sedí jako Buddha v deseti-stopový cele
Nevinej muž v živoucím pekle
To je ten příběh o Hurikánu
Ale nebude u konce, dokud neočistí jeho jméno
A nevrátí mu dobu, kdy mu bylo fajn
Dali ho do vězeňský cely, ale on jednou mohl být
šampionem světa

Text přidala iadaew

Videa přidali God7, PaniDuhova

Překlad přidala iadaew

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Píseň byla napsána podle autobiografické knihy Rubina Cartera "The Sixteenth Round: From Number 1 Contender to #45472" (Šestnácté kolo: Z kandidáta na jedničku k číslu 45472). Bob Dylan se Carterem osobně sešel ve vězení, kde si Carter odpykaval doživotí za trojnásobnou vraždu. Označení "Number 1 Contender" odkazovalo na fakt, že Rubin Carter měl velkou šanci stát se šampionem střední váhy. Číslo "45472" bylo pak jeho vězeňským číslem. (postoran-CZ)
  • Hurricane je protestsong, který napsali Bob Dylan a Jacques Levy. Popisuje údajné projevy rasismu proti černošskému boxerovi Rubinovi Carterovi, kterého Dylan opěvuje jako křivě odsouzeného.. (Louis16)
  • Rubin Carter byl americký boxer, který byl obviněn a odsouzen za trojnásobnou vraždu. V roce 1985 (po téměř 22 letech) byl zproštn viny a propuštěn na svobodu.Odstěhoval se do Kanady a v roce 1993 založil Association in Defence of the Wrongly Convicted (Asociace na obranu křivě obviněných). V roce 2005 za tuto práci obdržel čestný doktorát z Práva na York University v Torontu a Griffith University v Brisbane. Zemřel v roce 2014 na rakovinu prostaty. (postoran-CZ)
Reklama

Desire

Reklama

Bob Dylan texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.