Kecárna Playlisty

Every Grain Of Sand - text, překlad

playlist Playlist
In the time of my confession, in the hour of my deepest need
When the pool of tears beneath my feet flood every newborn seed
There's a dying voice within me reaching out somewhere
Toiling in the danger and in the morals of despair.
V čase mé zpovědi, v hodině mé nejhlubší potřeby
Když kaluž slz po mýma nohama zaplavovala každé nově zrozené semínko
Je ve mě umírající hlas, někam se snaží dosáhnout
Plahočí se v nebezpečí a v mravnosti zoufalství
Don't have the inclination to look back on any mistake
Like Cain, I now behold this chain of events that I must break
In the fury of the moment I can see the master's hand
In every leaf that trembles, in every grain of sand.
Nemám sklon k tomu hledět na jakékoli chyby
Jako Kain, teď vidím ten řetěz událostí, který musím zlomit
V zuřivosti toho momentu, vidím ruku svého pána
V každém třesoucím se lístku, v každém zrnku písku
Oh, the flowers of indulgence and the weeds of yesteryear
Like criminals, they have choked the breath of conscience and good cheer
The sun beat down upon the steps of time to light the way
To ease the pain of idleness and the memory of decay.
Och, ty květy požitků a plevele minulého roku
Jako zločinci zabránili dýchat svědomí a dobré náladě
Slunce svítí na schody času, aby ozářilo cestu
Aby ulehčili bolesti nečinnosti a vzpomínce rozkladu
I gaze into the doorway of temptation's angry flame
And every time I pass that way I always hear my name
Then onward in my journey I come to understand
That every hair is numbered like every grain of sand.
Hledím do dveří naštvaného ohně pokušení
A pokaždé, když jdu okolo, slyším své jméno
A poté, na své cestě, pochopím
Že každý vlas se počítá, stejně jako každé zrnko písku
I have gone from rags to riches in the sorrow of the night
In the violence of a summer's dream, in the chill of a wintry light
In the bitter dance of loneliness fading into space
In the broken mirror of innocence on each forgotten face.
Dostal jsem se z hadrů do hojnosti, v zármutku noci
V krutosti letních dnů, v chladu zimního světla
V hořkém tanci osamělosti, mizejícího v prostoru
V rozbitém zrcadle nevinnosti každé zapomenuté tváře
I hear the ancient footsteps like the motion of the sea
Sometimes I turn, there's someone there, other time it's only me
I am hanging in the balance of the reality of man
Like every sparrow falling, like every grain of sand.
Slyším prastaré kroky, jako by se hýbalo moře
Někdy se otočím a někdo tam stojí, jindy jsem to jenom já
Visím na pozůstatcích reality člověka
Jako každý létající vrabčák, jako každé zrnko písku

Text přidala iadaew

Video přidal zanzara

Překlad přidal Beckett51


Shot of Love

Bob Dylan texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.