Kecárna Playlisty

Changing Of The Guards - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Sixteen years
Sixteen banners united over the field
Where the good shepherd grieves
Desperate men, desperate women divided
Spreading their wings 'neath falling leaves.
Šestnácté roky
Šestnáct praporů spojených kolem pole
Kde dobrý pastevec truchlí
Zoufalí muži, zoufalé ženy odloučení
Rozložili křídla pod padajícími listy.
Fortune calls
I stepped forth from the shadows to the marketplace
Merchants and thieves, hungry for power, my last deal gone down
She's smelling sweet like the meadows where she was born
On midsummer's eve near the tower.
Osud volá
Vystoupil jsem ze stínu na trhu
Obchodníci a zlodějové, hladoví po moci, moje poslední jednání šla ke dnu
Ona voní tak sladce, jako louky, kde se narodila
V předvečer svatojánský, nedaleko věže
The cold-blooded moon
The captain waits above the celebration
Sending his thoughts to a beloved maid
Whose ebony face is beyond communication
The captain is down but still believing that his love will be repaid.
Studeně krvavý měsíc
Kapitán čeká na oslavu
Posílá myšlenky milované panně
Jejíž ebenový obličej je bez hnutí
Kapitán je na dně, ale stále věří, že se jeho láska
spraví.
They shaved her head
She was torn between Jupiter and Apollo
A messenger arrived with a black nightingale
I seen her on the stairs and I couldn't help but follow
Follow her down past the fountain where they lifted her veil.
Oni jí oholili hlavu
Byla rozpolcena mezi Jupiterem a Apollonem
Posel dorazil s černým slavíkem
Viděl jsem jí na schodech a nemohl jsem jí pomoci, jen sledovat
Sledovat jí kolem fontány, kde si zvedla závoj
I stumbled to my feet
I rode past destruction in the ditches
With the stitches still mending beneath a heart-shaped tattoo
Renegade priests and treacherous young witches
Were handing out the flowers that I'd given to you.
Klopýtl jsem
Jel jsem kolem zničených příkopů
Se stehy čerstvě zašitými pod tetováním ve tvaru srdce
Odpadlí kněží a zrádné mladé čarodějnice
Rozdávali květiny, které jsem Ti dal.
The palace of mirrors
Where dog soldiers are reflected
The endless road and the wailing of chimes
The empty rooms where her memory is protected
Where the angel's voices whisper to the souls of previous times.
Palác ze zrcadel
Kde se psí vojáci odráží
Nekonečné cesty a kvílení zvonkohry
Prázdné pokoje, kde jsou její vzpomínky chráněny
Kde andělské hlasy šeptají duším
minulých časů.
She wakes him up
Forty-eight hours later the sun is breaking
Near broken chains, mountain laurel and rolling rocks
She's begging to know what measures he now will be taking
He's pulling her down and she's clutching on to his long golden locks.
Gentlemen, he said I don't need your organization, I've shined your shoes
I've moved your mountains and marked your cards
But Eden is burning either brace yourself for elimination
Or else your hearts must have the courage for the changing of the guards.
Ona ho vzbudila
O čtyřicet osm hodin později se slunce zlomilo
U přetržených řetězů, květiny horské laurel a padajících skal
Prosila aby se dozvěděla, jaká opatření teď udělá
Nese jí dolů a ona se tiskne na jeho dlouhé zlaté kadeře
Pánové, řekl, nepotřebuji vaši organizaci, vyleštil jsem vám boty
Přestěhoval jsem vaše hory a označil vaše karty
Ale Eden hoří, tak se připravte na eliminaci
Protože vaše srdce musí mít odvahu na střídání
stráží
Peace will come
With tranquillity and splendor on the wheels of fire
But will bring us no reward when her false idols fall
And cruel death surrenders with its pale ghost retreating
Between the King and the Queen of Swords.
Mír přišel
S klidem a nádherou na kolech požáru
Ale nepřinesl nám žádnou odměnu, když její falešné idoly padly
A krutá smrt se vzdala bledému ustupujícímu duchu
Mezi králem a královnou mečů.

Text přidala iadaew

Videa přidal marekmah

Překlad přidal marekmah

Překlad opravil marekmah

Zajímavosti o písni

  • Mountain laurel je národní květinou Pensylvánie. Píseň souvisí se vstupem USA do první světové války. (marekmah)

Street-Legal

Bob Dylan texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.