Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
Oh, he's movin' on coming home
Oh, he's movin' on coming home
He's been away too long
(Do I get any nearer)
(Do I get any nearer)
Oh on se hýbe, vrací se domů
Oh on se hýbe, vrací se domů
Byl pryč moc dlouho
(Dostávám se někam blíže)
(Dostávám se někam blíže)
My intention's good, unleash the beast
Hurry up, hurry up, hurry up
At least I'm trying
My mind, it tends to slip away
(This might be your last chance)
Search wisdom in a mad man's gaze
Můj záměr je dobrý, vypusť šelmu
Pospěš, pospěš, pospěš
Alespoň se snažím
Má mysl, má tendenci sklouznout
(Toto může být tvá poslední šance)
Hledám moudrost v pohledu šílence
Faces and places
(Far, far away)
Dark ages and pages
(It's all revealed to me)
Yet everything, it shall go down
Tváře a místa
(Předaleko)
Temné doby a stránky
(Vše se mi odhaluje)
Přesto všechno půjde dolů
Ages will go by, there's no sound Věky půjdou okolo, není tady zvuk
The storm's gone by, this supernova
Defines a golden age
The dawning of a second sun
Will mark my dying day
Bouře je pryč, díky této supernově
Definuje zlatý věk
Úsvit druhého slunce
Označí den mé smrti
Like a rolling stone
Let your senses roam
To another world
While the chains are on
Jako valící se kámen
Nechej své smysly toulat se
Do jiného světa
Doukd jsou řetězy připoutané
Find this precious stone
Do not wait, my son
Leave this world you know
Find the key to be free
Najdi drahokam
Nečekej můj synu
Opusť tento svět, který znáš
Najdi klíč aby jsi byl volný
Will it ever be the same
Their bliss is gone away free
It will never be the same
They are a dying race
Bude to stále stejné
Jejich blaho je pryč volné
Nikdy to nebude stejné
Jsou umírající rasou
Oh, I'm marching on, carry on Oh, pochoduji dál, pokračuji dál
This world will fade to grey, it's going down
Going down
Tento svět zmizí do šedi, klesá dolů
Klesá dolů
Come along, come along with me
(We leave the ashes)
Come along, just follow me
We will meet the wizard
Come along, come along with me
He's the bearer of light
Come along, come along with me
He's the one to believe
Tak pojď, tak pojď se mnou
(Opustíme popel)
Tak pojď, jen mě následuj
Potkáme čaroděje
Tak pojď, tak pojď se mnou
On je nositel světla
Tak pojď, tak pojď se mnou
On je ten v koho věřit
While I head into the storm
There's no need to walk alone
Nor will I be on my own
Cause he will be the one I know
Entangled forevermore
These wars we fight
Conceal all light
That's what I'm here for
Když mířím do bouře
Není potřeba jít sám
Ani já nebudu sám
Protož on bude ten, kterého znám
Navždy propletení
Bojujeme tyto války
Skryj všechno světlo
Proto tady jsem
Oh, I wonder why
I wonder how it all turned wrong
Somehow, I fear all magic's gone
You now conceive
Oh, přemýšlím proč
Přemýšlím jak se vše obrátilo špatně
Nějak se bojím, že bude všechna magie pryč
Ty teď zplodíš
This is the point of no return
Rise or fall of the old gods
This is the point of no return
Rise or fall again
Toto je bod odkud není návratu
Vzestup nebo pád starých bohů
Toto je bod odkud není návratu
Znovu vzestup nebo pád
I've come for blood, it's likely
That most of you despise me
The pharaoh's long gone
Now let my kingdom come
Přišel jsem pro krev, je to pravděpodobné
Většina z vás mě nesnáší
Faraon je dlouho pryč
Nechť teď přijde mé království
Yes, I'm the one who's sown the seven plagues
Now grow
Ano, já jsem ten, který zasel sedm morových ran
Teď rostou
This deed means trouble Tento skutek znamená problém
Make sure there's no more magic, but black magic
No one else should know
We must obstruct their ways discretely
Ujisti se, že tady není jiná magie než černá magie
Nikdo jiný by neměl vědět
Musíme diskrétně bránit jejich způsobům
Take hold of the flame
Take part in my revenge
Now enter the storm
Take hold of the flame
And the bell chimes no more
Chop se plamene
Přijmi roli v mé pomstě
Teď vejdi do bouře
Chop se plamene
A zvon více nezní
It's time to kill the spark and
I think it's time to kill them all
Je čas zabít jiskru a
Myslím, že je čas zabít všechy
Oh, watch the trial of men has begun
It has begun
Oh, sleduj jak proces s lidmi začal
Začal
We make them believe
Our reign lasts forevermore
No guiding light
No sacred life
The secret eye knows
Přinutíme je uvěřit
Naše vláda vydrží navěky
Žádné naváděcí světlo
Žádný posvátný život
Tajné oko ví
Wake up, my friend now
Wake up, my friend now
The second sun appears
A new breeze, a new dawn, a new day
Tell them all
Teď se probuď můj příteli
Teď se probuď můj příteli
Druhé slunce se objevuje
Nový vánek, nový úsvit, nový den
Řekni jim všem
This is the point of no return
Rise or fall of the old gods
This is the point of no return
Rise or fall again
Toto je bod odkud není návratu
Vzestup nebo pád starých bohů
Toto je bod odkud není návratu
Znovu vzestup nebo pád
This is the point of no return
Rise or fall of the old gods
This is the point of no return
Rise or fall again
Toto je bod odkud není návratu
Vzestup nebo pád starých bohů
Toto je bod odkud není návratu
Znovu vzestup nebo pád
You think therefore you are
Now lay down your head and drowse
This silence will comfort you
So don't break this silence
Myslíš tedy jsi
Teď polož svou hlavu a dřímej
Toto ticho tě uklidní
Tak neporuš toto ticho
We're gods on the run
We're gods on the run
Jsme bohové na útěku
Jsme bohové na útěku
I think therefore I am and
I'll enlighten you
But I fear that it's over now
Myslím tedy jsem
Osvítím tě
Ale bojím se, že teď je po všem

Text přidala WhiteCorco

Video přidala WhiteCorco

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Twilight Orchestra: Legacy of the Dark Lands

Reklama

Blind Guardian texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.