Playlisty Akce
Reklama

Curse My Name - text, překlad

playlist Playlist
The tenure of kings and their magistrates
By good men it must be deposed
The covenant made can be voided at once
Disanoint him, take his crown
Držba králů a jejich soudců -
dobrými muži musí být sesazeni.
Vytvořené smlouvy mohou být naráz zrušeny,
už není pomazaný, seberte mu korunu.
They plead for their king
And they pity their lord
Put him to death, that's what I say
Hájí svého krále
a litují své pány.
Zabijte ho, to říkám já.
Though never so just these dancing divines
Endue him with reason and grace
They're gibberish
Words dissemble the facts
God's will
They falsely will claim
Ačkoli nikdy nestačili tyto tančící duchovní,
obdařili ho rozumem a milostí.
Blábolí,
slova předstírající skutečnost.
Boží vůle,
kterou si falešně nárokují.
Let him curse my name
On these blood stained pages of misery
Let him call me a tyrant so cruel
Let him curse my name
But remember the truth
Dovolte mu proklít mé jméno,
na této krví potřísněné stránce bídy,
nechte ho nazývat mě tyranem, tak krutým.
Jen ať proklíná mé jméno,
ale pamatujte na pravdu.
So there they come
From everywhere
Their witness revenge
Hear them calling
"You're laden with blood
It's spilled everywhere"
And sorrow's everlasting
Tady přicházejí
odevšad.
Pomsta jejich svědků.
Slyš jejich volání:
"Jsi zatížen krví,
je rozlitá všude okolo."
A nikdy nekončící smutek.
Oh you'll be aware now
That trial is near
It's close at hand
The masquerade is over...
It ends...
Oh, měl bys být obezřetný,
tato zkouška je blízko,
je na dosah ruky.
Přestrojení končí,
je konec.
Ahhh ahhh ahhhh...
Ahhh ahhh ahhhh...
Ahhh, ahhhh, ahhhh...
Ahhh, ahhhh, ahhhh...
Remove his crown
And bring him down
Remove his crown
And bring him down
Now we shall mourn no longer
Our prayers they've been heard
Now we shall mourn no longer
Our prayers they've been heard
(We won't take it anymore) There's no more league
That will blind us to the tyrant (We won't take it anymore)
Our voices shall be heard
Cause we won't take it anymore
(We won't take it anymore) There's no more league
That will blind us to the tyrant (We won't take it anymore)
Our voices shall be heard
Cause we won't take it anymore
And we're one we are the nation (We won't take it anymore)
And we're one we are the law (We won't take it anymore)
And we're one we are the nation (We won't take it anymore)
And we're one we are the law (We won't take it anymore)
Odstraňte jeho korunu
a zlomte jej.
Odstraňte jeho korunu
a zlomte jej.
Už bysme neměli déle smutnit,
naše modlitby byly vyslyšeny.
Už bysme neměli déle smutnit,
naše modlitby byly vyslyšeny. (Již nikdy více to nedopustíme)
Není žádný jiný spolek,
který by nás oslepil vůči tyranovi (Již nikdy více to nedopustíme)
Naše hlay by měly být slyšet,
protože to již nedopustíme.
(Už to nesneseme) Není žádný jiný spolek,
který by nás oslepil vůči tyranovi (již to nesneseme).
Naše hlasy by měly být slyšet,
protože to už nevydržíme.
A jsme jedním, jsme národ (již to nesneseme)
A jsme jedním, jsme zákon (již to nesneseme)
A jsme jedním, jsme národ (již to nesneseme)
A jsme jedním, jsme zákon (již to nesneseme)
Falsely they praise
Deify his majesty
"He's blessed the anointed's
Fulfilling God's will"
Curse them all
No further he's king
Providence brought him straight into our hands
Falešně se modlí,
zbožňují jeho vznešnost:
"Je požehnán pomazaným,
naplněn Boží vůlí."
Proklínám je všechny.
Již není déle králem.
Prozřetelnost ho přinesla přímo do našich rukou.
Let him curse my name
On these blood stained pages of misery
Let him call me a tyrant so cruel
Let him curse my name
But remember the truth
Nechte ho proklít mé jméno
na této krví potřísněné stránce bídy.
Nechto ho nazývat mě krutým tyranem,
jen ať proklíná mé jméno,
ale pamatujte si pravdu.
Now let him appear
There's joy in the air
Now witness a new age is dawning
In trouble alone
He's facing despair
Awaiting his bitter ending
Nechť se objeví,
ve vzduchu je radost.
Jsi svědkem svítání nového věku.
Sám v nesnázích
čelí zoufalství,
čekajíce svůj hořký konec.
We all know he's guilty as charged
By punishment due to his crime
We sacrifice the wicked king
Acknowledged by scriptures and law
Všichni víme, že je vinný i obžalován,
trestán za svůj zločin.
Obětujeme hříšného krále
uznávaného svatými knihami i zákonem.
Let him curse my name
On these blood stained pages of misery
Let him call me a tyrant so cruel
Let him curse my name but remember the truth...
On these blood stained pages of misery
Let him call me a tyrant so cruel
Let him curse my name but remember the truth...
Nechte ho proklít mé jméno
na této krví potřísněné stránce bídy.
Jen ať mě nazývá krutým tyranem,
ať proklíná mé jméno, ale pamatujte si pravdu.
We won't take it anymore
Our voice it shall be heard
We won't take it anymore
But I will remember the truth
We won't take it anymore
Our voice it shall be heard
We won't take it anymore
But I will remember the truth
Už to nesneseme,
naše hlasy by měly být slyšet!
Už to nevydržíme,
ale já si budu pamatovat pravdu.
Už to nesneseme,
naše hlasy by měly být slyšet.
Už to nevydržíme,
ale já si budu pamatovat pravdu!

Text přidal Rhobar

Text opravil Gondil

Překlad přidal Tornes

Překlad opravil Tornes

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Text písně je o špatném králi, kterého chce jeho lid sesadit z trůnu a popravit. (safira383)
Reklama

At The Edge Of Time

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.