Playlisty Akce
Reklama

I Don't Dance - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Always lost at sea
Bottles drifting in waters
Love’s still love when lone men sing
It clings to hearts that drugs can’t ease
I’ll wait
It’s not the partner it’s the dance I fear
Vždy ztraceni na moři
Lahve unášené ve vodách
Láska je stále láska, když osamělý muž zpívá
Drží se srdcí, která drogy nemohou zmírnit
Počkám
Není to partner, je to ten tanec, čeho se bojím
Forgive the whistling tongues
Forget the missing steps
For there’s no home for those who suffer
And there’s no hope for those who dance
I’ll wait
I won’t dance with you and now comes the night
Odpusť hvízdajícím jazykům
Zapomeň na chybějící kroky
Protože tady není žádný domov pro ty, kteří trpí
A není tu žádná naděje pro ty, kdo tančí
Počkám
Nebudu s tebou tančit a teď přichází noc
(If there’s someone here looking out for me)
(Find the pariahs by the sea)
(Pokud je tu někdo, kdo mě hledá)
(Najdi vyvrhele podél moře)
Here there’s nothing left for us
Cause there’s nothing left to lose
Nothing left to fight for
I can’t see the difference between a few and so much more
I ain't the shadow of an answer
Or the shadow of a fight
And my shoes do suck for dancing without class
Take me out of the water
Wake me after the night
It just sucked when you wrote party
On a flier that said waltz
Tady nám nic nezůstalo
Protože už nezbývá nic, o co bychom přišli
Nic za co bojovat
Nevidím rozdíl mezi málem a tak moc
víc
Nejsem stín odpovědi
Nebo stín boje
A moje boty fakt nejsou na tančení bez hodin
Vytáhni mě z vody
Vzbuď mě po noci
Bylo to na nic, když jsi napsala párty
Na letáček, na kterém bylo waltz
And tonight
Oh tonight ... I will spare my feet hundreds of blebs
For I don’t dance
A dnes v noci
Ach, dnes v noci... Ušetřím svá chodidla stovek půchýřů
Protože já netančím
It’s raining knives inside the ballroom
And you dance on broken glass
It’s all you’ve been told to do
After long years that wouldn’t pass
Make your choice on the partner
And make the fucker smile
And spin, spin, spin, spin until you realize
How can one be so grateful
With your vomit on their pants?
Something made the whole room
Full of crystal again
But you’re not allowed to touch
No, you’re not allowed to care
And you end up alone in the night
As he slips from your hands
Cowards, infamy
Liars, one by one they quit
You’ll never dance again
And you burn this stupid dress
Five years later, same faces, same dance
You said "never dance again"
Prší nože uvnitř tanečního sálu
A ty tančíš na rozbitém skle
To je vše, co ti bylo řečeno, abys udělala
Po dlouhých letech bys neprošla
Učiň svou volbu na partnera
A donuť toho zmrda k úsměvu
A toč, toč, toč, toč se, dokud ti nedojde
Jak jeden může být tak vděčný
S tvými zvratky na jejich kalhotách?
Něco udělalo celý sál
Plný krystalů znovu
Ale tobě není dovoleno dotýkat se
Ne, tobě není dovoleno starat se
A skončíš sama v noci
Až ti vyklouzne z rukou
Srabi, hanba
Lháři, jeden po druhém odchází
Už si nikdy nezatančíš
A spálíš tyto hloupé šaty
O pět let později, stejné tváře, stejný tanec
Řekla jsi „už nikdy netanči“

Text přidala -Michelle12-

Video přidala -Michelle12-

Překlad přidala -Michelle12-

Překlad opravila -Michelle12-

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

We Already Lost The World

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.