Kecárna Playlisty

Jan BendigHeal the World - text, překlad

playlist Playlist
There's a place in your heart and I know that it is love,
and this place could be much brighter than tomorrow.
Je tu místo ve vašem srdci a vím, že to je láska,
a toto místo by mohlo být mnohem jasnější než zítra.
And if you really try, you'll find there's no need to cry,
in this place you'll feel there's no hurt or sorrow.
There are ways to get there, if you care enough for the living.
Make a little space, make a better place.
A jestli si opravdu vyzkoušet, zjistíte, že není třeba plakat,
Na tomto místě budete cítit, že není zraněný, nebo smutek.
Existují způsoby, jak se tam dostat, pokud jste dost záleží na bydlení.
Make malý prostor, aby lepší místo.
Heal the world, make it a better place
For you and for me and the entire human race.
There are people dying If you care enough for the living,
Make a better place for you and for me.
Heal svět, aby bylo lepší místo
Pro vás a pro mě a celou lidskou rasu.
Tam jsou lidé umírají Pokud vám záleží dost na živobytí,
Make lepší místo pro vás i pro mě.

If you want to know why there's a love that cannot lie.
Love is strong, it only cares for joyful giving.
If we try, we shall see, in this bliss we cannot feel
fear or dread, we stop existing and start living.
Then it feels that always love's enough for us growing.
Make a better world, make a better world. + ®:
And the dream we were conceived in will reveal a joyful face,
and the world we once believed in will shine again in grace,
then why do we keep strangling life Wound this earth, crucify it's soul.
Though it's plain to see, this world is heavenly. Be God's glow!

Pokud chcete vědět, proč tam je láska, která nemůže lhát.
Láska je silná, je to jen stará se o radostné dávání.
Pokud se budeme snažit, uvidíme, v tomto blaženosti, nemůžeme cítit
strach nebo strach, jsme se zastavit stávající a začít žít.
Pak se domnívá, že vždy láska je pro nás málo roste.
Make a lepší svět, vytvořit lepší svět. + ®:
A ten sen jsme byly pojaty v odhalí radostné tváře,
a svět, který jsme kdysi věřili bude zářit opět v milosti,
Tak proč si držíme škrtící život rány této zemi, ukřižuj je to duše.
I když je to jasně vidět, že tento svět je nebeský. Buďte Boží záře!

We could fly so high, and our spirits never die.
In my heart I feel you are all my brothers.
Create a world with no fear, together we'll cry happy tears,
see the nations turn their swords into plowshares.
We could really get there, if you cared enough for the living.
Make a little space, to make a better place. + ®:
+ There are people dying. If you care enough for the living,
Make a better place for you and for me.
There are people dying. If you care enough for the living,
Make a better place for you and for me.

Mohli bychom letět tak vysoko, a naše duše nikdy zemřít.
V srdci jsem pocit, že jste všichni moji bratři.
Vytvořte svět bez strachu, společně budeme plakat šťastný slzy,
viz národy obrátí své meče na radlice.
Mohli bychom opravdu se tam dostat, pokud jste záleželo dost živé.
Make malý prostor, aby se lepší místo. + ®:
+ Existují lidé umírají. Pokud máte dost záleží na bydlení,
Make lepší místo pro vás i pro mě.
Tam jsou lidé umírají. Pokud máte dost záleží na bydlení,
Make lepší místo pro vás i pro mě.
You and for me (Make a better place) Ty a pro mě
Ty a pro mě
Ty a pro mě
You and for me (Heal the world we live in)
You and for me (Save it for our children)...

Text přidal dojessl

Video přidala Flopsy

Překlad přidala Aleda55

Překlad opravila Aleda55


SuperStar

Jan Bendig texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.