Kecárna Playlisty

Waiting For Morning To Come - text, překlad

playlist Playlist
I still lie awake at night
Dreaming, doubting, reveling
Please, give my hand the words to write,
because I need this off my mind
Please, give my tongue the language to speak,
refuse to bend to this world of blight
Communication, bleed from my veins to the page
Unlock the capillaries, my inner securities
Given a prevue to all of this pain,
I’m only aching from their weight
Stále v noci ležím vzhůru
Sním, pochybuji, odhaluji
Prosím, dej mi ruku, slova k napsání
Proto tohle potřebuju dostat z hlavy
Prosím, dej mi jazyk pro mluvení
Odmítám se uklonit tomuto světu plísně
Komunikace, krvácím ze svých žil na stránku
Odemkni kapitálky, mé vnitřní cennosti
Dané k předcházení této bolesti
Cítím bolest z jejich tíhy
I’ll still sing about Love
Even when it’s so hard to trust
Still point towards compassion
Though sometimes I’m scared of being touched
Stále zpívám o lásce
I když je těžké věřit
Stále směřuji k soucitu
I když se někdy bojím doteku
In truth, this is our escape as much as theirs
Dancing, sweating, bleeding
Passion, give my lungs the air to declare your name
Because I’ve seen gardens wither in apathy and shame
Seen the prevailing of frozen water over the splitting rock
The sweeping of snow o’er the plains
V pravdě je náš únik stejně tak jako jejich
Tančící, potící se, krvácející
Vášni, dej mým plícím vzduch k prohlášení mého jména
Protože jsem viděl zahrady chřadnout v apatii a hanbě
Viděl jsem převládání zmrzlé vody nad rozštěpenou horninou
Pronikání sněhu na pláních
I’ll still sing about Love
Even when it’s so hard to trust
Still point towards compassion
Though sometimes I’m scared of being touched
Stále zpívám o lásce
I když je těžké věřit
Stále směřuji k soucitu
I když se někdy bojím doteku
Give me strength to raise your banner
Testify, “Not all is lost!”
Communion, from the crowd to the stage
Baptism in the rhythms
We all lose our way, we all long to be saved,
we all bleed the same!
We’re only aching from the weight
Dej mi sílu zvednout tvou vlajku
Dosvědčit "Ne všichni jsou ztracení!"
Komunikace z davu na jeviště
Křest v rytmech
Všichni ztrácíme svou cestu, všichni toužíme být zachráněni
Všichni stejně krvácíme!
Jenom nás bolí jejich tíha
Give us strength
Give us passion
Baptism in the rhythms
Dej nás sílu
Dej nám vášeň
Křest v rytmech
So child, take up your courage, quiet your mind
They are only the strains of living, the vibrating of the strings
We have to learn to see the beauty in the struggle,
play on when our fingers bleed
I’ll take existence, in all its substance, count it all a blessing
This life will stretch and grow you,
we’re only aching from beating out the time
And no matter how we mistrust the light,
we’re all waiting for morning
Tak dítě, vezmi svou kuráž, uklidni svou mysl
Jsou jen potřísněni žitím, vibrováním strun
Musíme se naučit vidět krásu v boji
Hrát dál, když naše prsty krvácí
Vezmu existenci ve vší substanci, spočítám všechna požehnání
Tenhle život se roztáhne a proroste tě
Jsme bolaví od porážení našeho času
A nezáleží jak nedůvěřujeme světlu
Čekáme na ráno
(Honestly, it’s mostly late at night when clarity comes to me,
after all the chaos and light.
The dark prevails around me,
holding the lives of sleeping friends, the wheel in my fists,
the road and its bends.
(Upřímně, je hodně pozdě v noci, když jasnost přichází, po všem tom chaosu a světle.
Temnota kolem mě převládá
Drží životy spících kamarádů, kolo v mých pěstech
Cestu a ohýbá ji
Between that second and third cup of coffee,
during my eighth or so cigarette, warmth and
Life run through me despite the chill of mountain wind.
It’s then that my spirit takes comfort, awash with thankfulness.
That amidst all of this struggle, our hearts can find rest.
Mezi tímto druhým a třetím šálkem kávy
Během osmé nebo takové cigarety, teplem a
Životem mnou proudí, navzdory klidu horského větru
Je to když duch získává pohodlí, plní se vděčností
Která je mezi vším tímto bojem, naše srdce může najít klid
Even when the void creeps in around you, it is Light that will win.
So child, take up your courage, quiet your mind.
They are only the strains of living, the vibrating of the strings.
We have to learn to see the beauty in the struggle,
play on when our fingers bleed.
I když se prázdno plíží kolem tebe, je to světlo, jenž vyhraje
Tak dítě, vezmi svou kuráž, uklidni svou mysl
Jsou jen potřísněni žitím, vibrováním strun
Musíme se naučit vidět krásu v boji
Hrát dál, když naše prsty krvácí
Let us take existence, in all of its substance,
and count it all a blessing.
This life will stretch and mold you;
we’re only aching from the growing pangs.
And this beautiful thing remains:
that no matter how we mistrust the light,
we’re all waiting for morning.)
Vezměte naši existenci, je ve vší substanci
A spočítejte požehnání
Tenhle život se roztahuje a formuje tě
Jsme bolaví od rostoucí bolesti
A tahle krása zůstává
nezáleží jak nedůvěřujeme světlu
Čekáme na ráno)

Text přidal LimeCZ

Text opravil DevilDan

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan


Waiting For Morning To Come

Being As An Ocean texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.