Playlisty Akce
Reklama

The Woman in You - text, překlad

playlist Playlist
The woman in you brings out
the man in me
It's the woman in you
And the finer parts of your anatomy
Žena v tobě přivede ven
muža ve mně
je to žena v tobě
a jemnější část tvoji anatomie
But baby sharper than a knife
help me to know you
Show me the night to satisfy
A sinner with the flash of an eye
There'll never be another me
Ale baby ostřejší než nůž
pomoz mi poznat tě
ukaž mi noc, abych tě uspokojil
hříšník s bleskem na oku
nikdo jiný nebude kromě mě
I never knew love could wind me up
I don't do my stuff
"till you go walkin' by
And maybe old enough to try
nikdy jsem nevěděl, že moje láska může být svedena
nechci dělat své věci
"Dokud neprojdeš
A možná jsem dost starý, abych to zkusil
I never knew anyone in between
The devil and the angel
All in one and maybe old
Enough that I can ride
Your love let me burn
Let me slide down to your soul
You can pull me in
You can push me out
Nikdy jsem nepoznal nekoho mezi
ďáblem a andílem
vše v jednom a možná staré
dostatečne abych mohl jezdit
tvoje láska mě spálí
dovol mi, abych se dostal do tvé duše
můžeš mě přilákat
můžeš mě vytlačit
But your baby needs love
Somebody to hold
show me what to do
The woman in you brings out
the man in me
It's the woman in you
And the finer parts of your anatomy
Ale tvoje baby potřebuje lásku
držat někoho
ukaž mi co dělat
žena v tobě přivede ven
muža ve mně
je to žena v tobě
a jemnější část tvoji anatomie
But baby, stronger than the wind burn
In the fire out of the night
I'll teach you how to tremble
If you give me the night
Ale baby, silnější než oheňný vítr
v ohni v noci
naučím tě, jak se třást
pokud mi dáš noc
THere'll never be enough to me
I never knew I could find the best
But searchin' out the rest there
Is no doubt and maybe we can
sweat it out
Nikdy to pro mě nebude dost
nikdy jsem nevěděl, že najdu nejlepší
ale hledám ostatní, kde
neexistují žádné pochybnosti a možná můžeme
vyjmout ven
I never knew we could find
A way this crazy situation
Over me and we forget about
the world outside
Nikdy jsem nevěděl, že ji najdeme
cesta této bláznivé situace
přepíná mě a zapomeňme na
svět venku
My love in your eyes
There's no world
There is no time
You can hold me in
You can throw me down
Má láska ve tvých očích
není žádný svět
není čas
můžeš mě držet
můžeš mě vyhodit
But your baby needs love
Somebody to hold
show me what to do
The woman in you brings out
the man in me
It's the woman in you
And the finer parts of your anatomy
Ale tvoje baby potřebuje lásku
držat někoho
ukaž mi co dělat
žena v tobě přivede ven
muža ve mně
je to žena v tobě
a jemnější část tvoji anatomie

Text přidal kaladze77

Videa přidal kaladze77

Překlad přidal kaladze77

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Staying Alive

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.