Playlisty Kecárna
Reklama

The Dream Song - text, překlad

playlist Playlist
I had a dream I was following a barefoot girl
Beside a stream that flowed around the world
And we spoke of many things though her mouth never moved
As the most peculiar scenes were disappearing into view
Měl jsem sen. Sledoval jsem bosou dívku
Za potokem, který proudil kolem světa
A mluvili jsme o mnoha věcech ačkoli její ústa se nepohnula
Když nejpodivnější obrazy zmizely v pohledu
Oh what a dream beyond the realm of why
Pretty little beings beneath the yawning sky
Speaking of God as though they could define
Music to the deaf and color to the blind or God to man
Ach, jaký sen za říší otázek
Krásné malé bytosi za zívajícím nebem
Mluvíce o Bohu, ačkoli nelze vysvětlit
hudbu hluchému a barvy slepému nebo Boha člověku.
And then the leaves became a thousand tears
And I was on my knees in a crazy house of mirrors
I couldn't find my face but a voice was drawing nearer
Hush baby, sweet baby, hush don't you cry
A potom se z listů staly tisíce slzí
A byl jsem na kolenou v bláznivém domě zrcadel
Nemohl jsem najít svůj obličej ale hlas se přiblížil
Pšt, děťáko, sladké dítě, tiše, neplakej
And I thought I woke and my mother was standing there
And my heart broke as the ribbons in her hair
Turned into highways surrounded and swirled
Like a crown come down around a not so perfect world
A myslel jsem si, že jsem se probudil a má matka stála u mě
A moje srdce zlomené jako stužky v jejích vlasech
se změnily v dálnice obklopující a vířící
jako koruna sestupující okolo nedokonalého světa
In the corner of the dream was the man with the blue guitar
It had no strings but the music touched the stars
And his long dark curls turned to gold before my eyes
And the barefoot girl smiled off to the side and it was real
V rohu toho snu byl muž s modrou kytarou
Neměla žádné struny ale hudba se dotýkala hvězd
A jeho dlouhé tmavé kadeře se změnily ve zlaté před mýma očima
A bosá dívka se usmála na stranu a to bylo skutečné
Then a thousand birds took flight with a joyful noise
And I heard the angels up on high rejoice
I could see my face and I recognized the voice
Hush baby, sweet baby, hush baby hush
Potom tisíce ptáků vzlétli s radostným zvukem
A slyšel jsem anděly nahoře znovu se radovat
A mohl jsem vidět svou tvář a poznat ten hlas
Pšt, děťáko, sladké dítě, tiše, neplakej
It's just a dream, one of those that goes on and on
Scene after scene with the rhythm of a gypsy song
When I really woke I was frozen in between
I didn't know who I was, it was a dream inside a dream
Je to jen sen, jeden z těch, které pokračují dál a dál
Obraz za obrazem v rytmu cikánské písně
Když jsem se opravdu vzbudil, byl jsem zmražen na pomezí
Nevěděl jsem, kdo jsem byl, byl to jen sen ve snu
It's just a dream
Oh what a dream
I had a dream
Je to jen sen
Ach, jaký sen
Měl jsem sen

Text přidal obladi

Text opravila Richenza

Videa přidali obladi, roman59

Překlad přidala Richenza

Překlad opravila Richenza

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Play Me Backwards

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.