Playlisty Kecárna
Reklama

Who I Am - text, překlad

playlist Playlist
I've spent years on the scene
And I've done my time
I was never given anything
I've earned what's mine
Strávila jsem roky na scéně
A proslavila se
Nikdy jsem nic nedala
Získala jsem, co je moje
I defy all lines
I will not retreat
You can't buy me
I spit right in the face of defeat
Vzdoruju všem řádkám
Neustoupím
Nemůžeš si mě koupit
Plivu přímo do tváře porážky
This is my class;
Top brass, a bold breed
A caliber conceived,
Birthed and born to lead
To be the first pick, first string,
First in, front line
Screaming into the sky
"The world is mine!"
Tohle je má třída
Vrcholový mosaz, odvážná rasa
Započatý kalibr
Porozena a narozena k vedení
Být první, kdo bere, první řetězec
První vně, první linka
Křičící do nebe
"Svět je můj!"
I define defiance,
Represent rebellion,
Embody true autonomy,
Have been through hell
And still do what I choose,
Been battered and bruised
Yeah I've taken many beatings
And gladly paid all my dues
But I refuse
Definuju vzdor
Reprezentuju rebelii
Ztělesňuju pravou autonomii
Prošla jsem si peklem
A stále dělám co si vybírám
Zbitá a pohmožděná
Yeah, prošla jsem mnoha bitími
A ochotně platím své dluhy
Ale odmítám
To dummy down and follow the herd
I'm gonna say what I believe
And stand by my word
See, I never known the taste of a silver spoon
Never took the blue pill,
Not to mention I'm immune
Chtěš-li být shozen a následovat stádo
Řeknu ti, čemu věřím
A stojím si za svým slovem
Vidíš, nikdy jsem neznala chuť stříbrné lžíce
Nikdy jsem si nevzala modrou pilulku
Nemluvě o mé imunitě
Can't be controlled, won't do what Im told
I'm not a number, a name tag, or fit into a mold
As my story unfolds I will proudly stand
Forever unapologetically;
I don't give a damn!
This is...
Nemůžu být ovládána, neudělám, co jsem řekla
Nejsem číslo, jméno nebo formulář
Když je můj příběh neodhalený, budu hrdě stát
Navěky neomluvitelná
Nezajímá mě to!
Tohle je
Who I am
(What I believe)
Who I am
(With every breath I breathe)
Who I am
(Tried and true)
The only thing to be in this world
Is you
Kdo jsem
(Čemu věřím)
Kdo jsem
(S každým dechem)
Kdo jsem
(Snažila jsem se a upřímně)
Jediná věc, kterou můžeš být v tomto světě
Jsi ty
Substance;
With every single syllable I bring
Cause you can talk all day long
And never say a thing
We dont even need the music
For me to convey I'm not playing
I'll write it out in braille
You can feel what I'm saying
That's real!
Látka
S každým každou donesenou slabinou
Protože můžeš mluvit celý den
A nikdy neřekneš, že
Nepotřebujeme hudbu
Pro mě je nepředstavitelné nehrát
Napišu to v brailovém písmu
Můžeš cítit, co říkám
To je pravé
No facade, I will never be part
Of propped up pop propaganda, fake art
With no heart, no soul, I cannot be sold
I'll be the bright light in a dark mine
That's black as coal
Žádná fasáda, nikdy nebudu součástí
Opřená o popovou propagandu, falešné umění
Bez srdce, duše, nemůžu být prodána
Budu jasným světlem v mé temnotě
Tohle je černé jako uhel
Whether I'm mocked, blocked or knocked
Still I'll never stop
Like a rock, as consistent as hands on a clock
You can bet I'm gonna be locked, loaded,
Ready for a test
I don't walk and talk
I do better than the best
Kdykolov jsem zesměšňována, blokována nebo sražena
Stále nezastavím
Jako kámen, konzistentní jako ručička hodin
Můžeš si vsadit, že nebudu zamčena
Připravena na test
Nepůjdu a nepromluvím
Udělám to lepší
No vest on my chest, I'm not afraid to die
I've been blessed, so I live every minute I'm alive
And I take this vow, while I'm here above ground;
Never will I ever back up or bow down!
This is...
Na mé hrudi není vesta, nebojím se umřít
Byla jsem požehnána, takže žiju každou minutu
A beru tento slib, zatímco jsem tu nad zemí
Nikdy neukročím ani se nepokloním!
Tohle je
Who I am
(What I believe)
Who I am
(With every breath I breathe)
Who I am
(Tried and true)
The only thing to be in this world
Is you
Kdo jsem
(Čemu věřím)
Kdo jsem
(S každým dechem)
Kdo jsem
(Snažila jsem se a upřímně)
Jediná věc, kterou můžeš být v tomto světě
Jsi ty
When death comes to get me I've got no regrets
I threw it all on the table
When I placed my bet
Said it all, did it all, and id do it again
Just so...
So the world will know
Když ke mně přichází láska, ničeho nelituju
Hodila jsem to na stůj
Když jsem umístila sázku
Řekla jsem všechno a udělám to znova
Takže...
Takže svět se dozví
Who I am
(What I believe)
Who I am
(With every breath I breathe)
Who I am
(Tried and true)
The only thing to be in this world
Is you
Kdo jsem
(Čemu věřím)
Kdo jsem
(S každým dechem)
Kdo jsem
(Snažila jsem se a upřímně)
Jediná věc, kterou můžeš být v tomto světě
Jsi ty
The only thing to be in this world
(Is what?)
The only thing to be in this world
(Is, come on...)
Everything you are in this world
Jediná věc na světě
(Je co?)
Jediná věc na světě
(Je, pojď)
Všechno na světě jsi ty
IS YOU JSI TY

Text přidala x-xlesliex-x

Text opravil DevilDan

Video přidala x-xlesliex-x

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Takeover

Reklama

Avery Watts texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.