Playlisty Kecárna
Reklama

The Great Mystery - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

[Aaron Blackwell]
How could I let it get this far?
To the edge I've been drawn by promises
And what's the reason
For a heart to only misguide me
Blind me, tear myself apart?
[Aaron Blackwell]
Jak jsem to mohl nechat zajít tak daleko?
Dotažen na okraj slibmy
A jaký je důvod
pro srdce, aby mě jen svedlo
oslepilo, rozervalo mě na části?
[Epiphany]
When darkness falls and silence talks
At the edge of thoughts that you memorised
I'm the truth between the lines
They read and deny me and tie me to fantasy
And they'll curse this darkest hour
When in oblivion I'll die
[Zjevení]
Když přijde tma a ticho promlouvá
Na okraji myšlenek, které si pamatujete
Jsem pravda mezi řádky
Čtou mě a odmítají a pojí s fantazií
A budou proklínat tuto nejtemnější hodinu
Kdy zemřu v zapomnění
[Aaron Blackwell]
Oh will you make me turn the page, one after another
If only you would make a mark the eye can see
[Aaron Blackwell]
Ó, necháš mě otáčet stránky jednu za druhou
Kdybys jen zanechal znamení, které může vidět oko
[Epiphany]
You're dancing in a round
Through the dark you long to find
Alight at the midnight sky
To persuade the night
[Zjevení]
Tančíš kolem věcí které toužíš nalézt
Skrz tmu
Vystupuješ na půlnočním nebi
Abys přesvědčil noc
[Aaron Blackwell]
Don't leave me blind, give me one sign
Grant me just one look into the mystery behind
Fire and flames, heartache and pain:
You break me just to make me feel like a golden child
What if it's nothing but a dream
The great mystery, great mystery
[Aaron Blackwell]
Nenechávej mě slepým, dej mi znamení
Nechej mě aspoň jednou pohlédnout na tajemství
Za ohňem a plameny, žalem a bolestí
Zlomíš mě jen abych se cítil jako zlaté dítě
Co když to není nic jiného, jen sen
To obrovské tajemství, obrovské tajemství
[Science]
We carry the flame to accelerate
The evolution of an age
Cast your eyes into the crystal ball - alright
We embrittle the weak that isn't meant to be
We're gonna make it coronate the chosen ones
Who never sinned against their vocation
[Věda]
Neseme plameny, abychom urychlili
vývoj věku
Podívej se do kříšťálové koule - v pořádku
Oslabíme skřehnuté, to co nemá být slabé
Přinutíme to korunovat vyvolené
kteří nikdy nezhřešili proti jejich úkolu
[Reason]
Don't be afraid: just look around
Don't question what your eyes can see
[Rozum]
Neboj se: podívej se okolo
Nepochybujm o tom co tvé oči vidí
[Aaron Blackwell]
Don't leave me blind, give me one sign
Grant me just one look into the mystery behind
Fire and flames, heartache and pain:
Iv'e born from my devotion
[Aaron Blackwell]
Nenechávej mě slepým, dej mi znamení
Nechej mě aspoň jednou pohlédnout na tajemství
Za ohňem a plameny, žalem a bolestí
Byl jsem zrozen z mé oddanosti
Oh she won't see me, she won't feel me
She's lost on her own, and so am I?
Ona mě neuvidí, neucítí
Je ztracena, osamotěná, jsem i já?
[Epiphany]
I see a cold moon rise above those empty streets
And I see movements part their lives
I hear the ticking leaving scars you can't conceal
Ain't it poignant how you try
[Zjevení]
Vidím vycházet studený měsíc nad těmito prázdnými ulicemi. A vidím pohyby rozdělující jejich životy
Slyším tikání zanechávající jizvy, které nejde skrýt
Není to dojemné, jak se snažíte?
Impatiently they're giving up on hearts
Whose signs they cannot read
As silence doesn't talk, eternity will cease
Netrpělivě se vzdávají svých srdcí
Jejichž znamení neumí přečíst
Jako ticho přestane promlouvat, věčnost skončí
And as you marvel at the artwork in your hands
Rick in detail, so frail and beautiful
And you forget the rules
The elder's always made up for you
To save you precious time
A když obdivuješ dílo v svých rukách
Bohaté na detaily, tak křehké a krásné
Zapomínáš na pravidla
Nejstarší vždycky za tebe pracovali
Aby ti ušetřili čas
You watch them pile up, they are saving on and on
Even you don't know where they store it all
You've got to be a fool if you don't save along
A thousand screaming
And silence doesn't speak to thousands screaming
No, silence doesn't wanna speak…
Sledoval jsi jak se kupí, šetří se a šetří
I když nevíš, kde to vše skladují
Musel bys být blázen, kdybys neukládal dál
Tisíce výkřiků
A ticho nemluví k tisícům křičících
Ticho nechce mluvit
[Aaron Blackwell]
And I see tears shed over days when all was good
A child didn't care for what never really mattered
[Aaron Blackwell]
A vidím slzy prolité nad dnemi kdy všechno bylo v pořádku
Dítě se nestaralo o to, na čem i tak nikdy nezáleželo
[Epiphany]
I see tears shed over days
When all was good and time
They had a lot to give away
When their hearts had eyes to see
And the final mystery
Was more than a fancy tale
And answers you did find
To dare what you would find inside, no
[Zjevení]
Vidím slzy prolité nad dnemi
Kdy bylo vše v pořádku a času
měli dost na rozdávání
Když jejich srdce měli oči aby viděli
A poslední tajemství
Bylo více než jen krásný příběh
A odpovědi jsi našel
Aby ses mohl odvážit čelit tomu co bys mohl najít uvnitř...ne
[Aaron Blackwell]
Don't leave me blind, give me one sign
Grant me just one look into the mystery behind
Fire and flames, heartache and pain: you break me just to make me feel like a golden child
Don't leave me blind, give me one sing
Grant me just one look into the mystery behind
Fire and flames, heartache and pain:
You break me just to make me feel like a golden child
Don't leave me blind, send a sing
Oh is it really not a dream?
The great mystery
...of time
[Aaron Blackwell]
Nenechávej mě slepým, dej mi znamení
Nechej mě aspoň jednou pohlédnout na tajemství
Za ohňem a plameny, žalem a bolestí
Zlomíš mě jen proto, abych se cítil jako zlaté dítě
Nenechávej mě slepým, dej mi znamení
Nechej mě aspoň jednou pohlédnout na tajemství
Za ohňem a plameny, žalem a bolestí
Zlomíš mě jen proto, abych se cítil jako zlaté dítě
Nenechávej mě slepým, dej mi znamení
Opravdu to není všechno jenom sen?
To veliké tajemství
...času

Text přidala Amaranthes

Text opravil Outlaw

Video přidala Amaranthes

Překlad přidala hankaoo

Překlad opravil Outlaw

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Mystery of Time

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.