Playlisty Kecárna
Reklama

Savior In The Clockwork - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

I envision how you lie awake and agonise
Over ways to bear your day just every night
Re-alignment you're in need of so imploringly
It's the pace that we'll maintain for you
Představuju si jak ležíš, bdíš a trápíš se myšlenkami
nad způsoby jak přežít den jako každou noc.
Máš tak prosebnou potřebu přizpůsobení.
Je to tempo které za tebe budeme udržovat.
Oh every moment everybody's gonna think alike
Every second will be seized
While every in between we'll erase
To take the tangle from their memory
Maximising one and all for you
Oh, každou chvilku si bude každý myslet že
každá sekunda bude přidržena,
zatímco všechno uprostřed vymažeme,
abychom vyňali zmatek z jejich paměti.
Maximalizovali jednu a všechny za vás.
Now into line bring them peace of mind
Mind by mind
Se the pace for all mankind
Let us take away the spaces
In between their given time
Tak a teď do řady, přineste jim klid mysli,
do jedné po druhé.
Určete tempo pro celou lidskou rasu.
Nechte nás odstranit mezery
uprostřed jejich daného času.
Time to run!
Savior in the clockwork tell me
For how long will I wait on the grind
Time flies on
(Time will fly on)
Savior in the clockwork take me back inside
In between the time
Čas utíkat!
Zachránče ve strojku, pověz mi,
jak dlouho budu muset čekat v zápřahu.
Čas letí
(Čas poletí)
Zachránče ve strojku, vrať mě zpátky dovnitř,
do mezery v čase.
Now am I half asleep or half unconscious,
Half 'adream'?
I can't move as I am stuck in bright lucidity
I can feel and hear and see
But I won't comprehend
I see fire that I won't decipher
A co teď, napůl spím, nebo jsem napůl v bezvědomí?
Napůl sním?
Nemůžu se pohnout, jsem zaseknutý v zářivé jasnozřivosti.
Cítím, slyším a vidím ale nechci pochopit.
Vidím oheň, který nechci rozluštit.
I see giant evil tower to a blackened sky
I feel blessed with evidence of what I can't define
Swinging blade of the lowering perpendicular
I see clarity I won't remember
Vidím obrovskou zlou věž pod černou oblohou,
citím se proklet fakty toho co nedokážu blíž učit.
Houpající se ostří klesající kolmice,
vidím jasnost, kterou si nechci pamatovat.
Do I dream
Is it only fantasy and matter just a thought I see
And time is all they need to seal away eternity
Sním?
Je to jen fantazie a hmota jen myšlenkou co vidím?
A čas je vše co potřebují aby zpečetili věčnost?
Time to run!
Savior in the clockwork tell me
For how long will I wait on the grind
Time flies on
(Time will fly on)
Savior in the clockwork take me back inside
In between the time
Čas utíkat!
Zachránče ve strojku, pověz mi,
jak dlouho budu muset čekat v zápřahu.
Čas letí
(Čas poletí)
Zachránče ve strojku, vrať mě zpátky dovnitř,
do mezery v čase.
You pry into a world too far above
Your head up in the haze
Journey to the birth of the first sun
Into the black womb of space
Father primal space oh yeah
Who's drawn the light…
Šťouráš se ve světě tak strašně vysoko,
že hlavu máš v mlze.
Cesta ke zrození prvotního slunce,
do černého lůna prostoru,
otcova prvotního prostoru, oh yeah!
Který přinesl světlo...
Standing at the door to epiphanic realisation
A journey to the centre of forever
To the mystery of creation
Stojíš u dveří zjevující realizace,
cesta do středu věčnosti,
k záhadě stvoření.
Don't you hear the voice: I'm with you
I'm everywhere and real
You can see me, you can hear me without credence
I'm what your hands can feel
Neslyšíš snad hlas: Jsem s tebou,
jsem všudy přítomný a skutečný.
Můžeš mě vidět, můžeš mě slyšet bez víry.
Jsem to, na co si tvé ruce mohou sáhnout.
God, I feel I've been away too long
I feel like I've been dreaming
Bože, cítím jako kdybych byl pryč příliš dlouho.
Cítím jako bych snil.
If you'd open up your door to explanation
You would hear the voice of reason screaming
Když bys otevřel své dveře vysvětlení,
slyšel bys hlas rozumu křičet!
I've seen the ocean swallow the ancient harmony
And I've seen belief and craving swallow sanity
Viděl jsem oceán pohlcovat starověkou harmonii,
a viděl jsem víru a touhu pohlcovat rozum.
I feel my hand is led to ink between the lines
Tall stories legendising: figments of the lie
Cítím jak má ruka je vedena k psaní mezi řádky.
Přehnané příběhy zveličují výplody lží.
At crack of dawn hazy remains above my mind
Raise your mind
I scribble down those icons that I can't define
Will they demand account as I'd demand myself
Raise your mind
I'll never testify what no man comprehends
Za rozbřesku úsvitu mlhavé zbytky nad mou myslí
Pozvedni svou mysl
Seškrabávám tyhle ikony, které nedokážu definovat.
Budou žádat vysvětlení jako bych žádal sám sebe?
Pozvedni svou mysl
Nikdy nedosvědčím něco, čemu žádný člověk neporozumí.
And they will tear to pieces what they can't define
Raise your mind
If you don't follow your self- preservation drive
They'll crucify the one who won't affiliate
Raise your mind
But decorate the children of their own ego's way
A oni roztrhají na kousky co sami nepochopí.
Pozvedni svou mysl
Pokud nenásleduješ sám sebe cestou záchrany,
tak oni utýrají toho, který to nechce přijmout.
Pozvedni svou mysl
Ale vyznamenají děti tak jak je jim to vlastní.
Time to run savior in the clockwork
Tell me for how long will I wait on the grind
Time flies on
(time will fly on)
Savior in the clockwork
Čas utíkat!
Zachránče ve strojku, pověz mi,
jak dlouho budu muset čekat v zápřahu.
Čas letí
(Čas poletí)
Zachránče ve strojku, vrať mě zpátky dovnitř,
do mezery v čase.
Take me back inside
In between the time
Time to run!
Savior in the clockwork tell me
For how long will I wait on the grind
Time flies on
(Time will fly on)
Savior in the clockwork take me back inside
In between the time
Čas utíkat!
Zachránče ve strojku, pověz mi,
jak dlouho budu muset čekat v zápřahu.
Čas letí
(Čas poletí)
Zachránče ve strojku, vrať mě zpátky dovnitř,
do mezery v čase.

Text přidala Amaranthes

Video přidala Amaranthes

Překlad přidal phantasos

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Mystery of Time

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.