Playlisty Kecárna
Reklama

Black Orchid - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

I never wanted guidance
To tell me where to find
A light in the darkness
Cause the dark I'd push aside
No time for dreaming of a distant Paradise
No time for tales of good and evil
Nikdy jsem nechtěl radu,
která by mi řekla, kde najdu
světlo v temnotě,
protože jsem tmu odsunul
není čas na snění o vzdáleném ráji
není čas na příběhy dobra a zla
Another correlation: as above so below
Another analysing where illusions fail to show
The face of the maker who'd leave you alone
Without a sense of comprehension
jiná vzájemnost: jak nahoře, tak dole
jiné zkoumání, kde se iluze nepodaří prokázat
obličej tvůrce, který Tě nechal samotného
bez smyslu pro pochopení
When that meadow - in front of my eyes - will have dried away
Will my senses wither like flowers on my grave
Will this wave of becoming flow into the void of time
Když ta louka - před mýma očima - uschne
budou mé smysly uvadlé jako květiny na mém hrobě
tato vlna se stane proudem prázdnoty v čase
The final hour:
When Never and Now become one
Will I find the orchid
The final hour:
Door to the garth of eternity?
Or withered orchid meadows?
Everybody's praying
But what if God is just a threat
And everybody's straying?
If only they would just forget
Everybody's craving
For a ghost light in the haze:
You'll lose your minds one after another
Poslední hodina:
kdy se nikdy a teď spojí v jedno
najdu orchidej?
Poslední hodina:
Dveře do zahrady věčnosti?
Nebo seschlých orchideových luk?
Všichni se modlí
ale co když je Bůh jen hrozba
A všichni bloudí?
Pokud by jen chtěli zapomenout
všichni touží
po duchovním světle v mlze:
Ztratíte svou mysl jednu po druhé
Everybody's craving
For what doesn't have a name or a face
So reason could fit it in the frame
In quest of the orchid:
A glimmer in the daze
Till I awake to the sound of rigour
Všichni touží
po něčem, co nemá jméno nebo tvář
takže důvod může zapadnout do rámečku
V pátrání po orchidei:
Záblesk v omámení
dokud se neprobudíš za zvuku těžkosti
What if that meadow in your mind is just a fantasy?
And if it wanted to be seen why must you believe?
Co když je ta louka v Tvé mysli jen fantazie?
A když chce být viděna, proč musíš věřit?
Wil this wave of becoming flow into the void of time tato vlna se stane proudem prázdnoty v čase
The final hour
When Never and Now become one
Poslední hodina
kdy se nikdy a teď spojí v jedno
najdu orchidej?
Poslední hodina:
Dveře do zahrady věčnosti?
Nebo seschlých orchideových luk?
Will I find the orchid černá orchidej
zvláštní a krásná
oh, černá orchidei, musím Tě najít
The final hour
Door to the garth of eternity
Pamatuji si to ráno
musel říct,
co si nemůže vzpomenout
po té, co mluvil do zdi
Or withered orchid meadows Musel jsem udělat útlak
co jsem nesměl vidět
co dokonce věřící
se musí odnaučit, aby nevěřili
Black orchid
Strange and beautiful
Oh black orchid I must find you
Poslední hodina
kdy se nikdy a teď spojí v jedno
najdu orchidej?
Poslední hodina:
Dveře do zahrady věčnosti?
Nebo seschlých orchideových luk?
Poslední hodina
kdy se nikdy a teď spojí v jedno
I remember that morning
He had to be told
What he couldn't remember
After he'd spoken to the wall
And I gave to repression
What I must not have seen
What even believers
Must unlearn to unbelieve
The final hour
When Never and Now become one
Will I find the orchid
The final hour
Door to the garth of eternity
Or withered orchids
The final hour
When Never and Now become one

Text přidala Amaranthes

Video přidal DevilDan

Překlad přidala quack55

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Mystery of Time

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.