Playlisty Kecárna
Reklama

Bloody Hate - text, překlad

playlist Playlist
Doors for you were closed.
The darkness
Has shrouded consciousness.
There is no sense in the real world
All has died around
Already for a long time
That no sense in those dreams.
Dveře pro tebe byly zavřené
Temnota
Mi zalehla svědomí
V reálném světě není žádný smysl
Všechno kolem zemřelo
Na dlouhou dobu
V těchto snech není žádný smysl
But how many time you were
At the purpose and each time was
Time was broken downwards.
Time was broken downwards.
Ale kolikrát jsi byl
Účelem a pokaždé byl čas
Čas byl přerušen
Čas byl přerušen
My hate and sorrow
Today and tomorrow
Will grow every day
All is stronger and stronger
Fury will become blind,
And with blood
Will fill my eyes
There, where there is a hatred
- there there is no
Place for mind
Má nenávist a smutek
Dneska a zítra
Porostou každý den
Všechno je silnější a silnější
Zuřivost oslepne
A krví
Naplní mé oči
Tady, kde je nenávist
- tady tady není
Místo pro mysl
Who thought about spiritual much,
Eventually was mad.
Sing to me about hot breath
Of death of the forgotten tombs.
Kdo myslel moc na duchovno
Byl eventuálně šílený
Zpívej mi o horkém dechu
Smrti ze zapomenutých hrobek
My hate and sorrow
Today and tomorrow
Will grow every day
All is stronger and stronger
Fury will become blind,
And with blood
Will fill my eyes
There, where there is a hatred
- there there is no
Place for mind
Má nenávist a smutek
Dneska a zítra
Porostou každý den
Všechno je silnější a silnější
Zuřivost oslepne
A krví
Naplní mé oči
Tady, kde je nenávist
- tady tady není
Místo pro mysl
Ideas drill from within.
Him to not
Find my name in a succession
Of necrologies.
Nápady zevnitř vrtají
K němu ne
Najdi mé jméno v nástupu
Nekrologií
Time is pulled together
In a spiral of my dreams.
All this truly was.
All this will be again.
Čas se dal dohromady
Ve spirále mých snů
Všechno tohle bylo pravé
Všechno tohle bude znovu
My sight - my message of hatred
My life - my immortality
Můj pohled - má zpráva o nenávisti
Můj život - má nesmrtelnost
My truth - my temple of freedom
My death - a seal of my dreams
Má pravda - můj chrám svobody
Má smrt - pečeť mých snů
Fury, anger, ruthlessness - my rescue
Belief in rescue and the truth - my death
Zuřivost, hněv, nemilosrdnost - má záchrana
Víra v záchranu a pravdu - má smrt
The closed doors - a way to reflection
Clearness of mind will replace dreams.
Zavřené dveře - cesta k odrazu
Čistota mysli nahradí sny
Blood, the flesh, the dismembered bodies
To not throw out realities from dreams
Krev, maso, zmrzačená těla
Nevyhozená z realit, ze snů
Who saw
Who saw though time,
Kdo viděl
Kdo viděl během časů
Will remember
Remember always
Vzpomeneš si
Vždy si vzpomeň
Who already
Already died
- will not
Die never
Kdo už
Kdo už zemřel
- nebude
Umírat navěky
Who was
Not born yet
Will be
Dead always
Kdo se
Ještě nenarodil
Bude
Vždycky mrtvý
You will not recollect death, not life, it is not angry
Dream replaces a reality, but only the death will replace dream.
Znovu neposbíráš smrt, ani život, to není hněv
Sen nahrazuje realitu, ale jenom smrt nahradí sen
My hate and sorrow
Today and tomorrow
Will grow every day
All is stronger and stronger
Fury will become blind,
And with blood
Will fill my eyes
There, where there is a hatred
- there there is no
Place for mind.
Má nenávist a smutek
Dneska a zítra
Porostou každý den
Všechno je silnější a silnější
Zuřivost oslepne
A krví
Naplní mé oči
Tady, kde je nenávist
- tady tady není
Místo pro mysl

Text přidal roman59

Video přidal roman59

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Black Fire Land

Reklama

Asguard texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.