Playlisty Kecárna
Reklama

Terminal Rumination of a Broken Soul - text, překlad

playlist Playlist
Once upon a time
there was a fulfilled life
joy brought laughter and misery caused pain
when feelings meant being alive
there was a whole world to explore
I might have been the main character of a great adventure
Bylo nebylo
existoval naplněný život
radost přinesla smích a utrpení způsobilo bolest
když pocity znamenaly být naživu
celý svět byl k prozkoumání
Možná jsem byl hlavní postavou velkého dobrodružství
It was stolen, I was kidnapped
the nightmare has begun
now I am being overwhelmed by a parasite
it took control of my body and my soul
foggy clouds covered all that I ever was before
Bylo to ukradeno, byl jsem unesen
noční můra začala
nyní jsem přemožen parazitem
převzalo kontrolu nad mým tělem i mou duší
mlhavé mraky zakryly všechno, čím jsem byl dřív
Blind sailor on a ruined wooden raft
fighting for survival with monstrous deadly waves
on boundless sea of nonexistence
what are the chances of winning this game?
Slepý námořník na zničeném dřevěném voru
bojující o přežití s ​​obludnými smrtícími vlnami
na nekonečném moři neexistence
jaké jsou šance vyhrát v této hře?
Inflamed wounds, concealed mind
with feelings gone there is nothing left behind
just some forsaken meaningless subsistence
incompatible with decent human existence
Zanícené rány, skrývaná mysl
se ztrcením pocitů zde nic nezbylo
jen jakési opuštěné nesmyslné živobytí
neslučitelné se slušnou lidskou existencí
I am fading out
the last hope flew away
I am being eaten up
I became the prey
Mizím
poslední naděje odletěla
Jsem sžírán
Stal jsem se kořistí
My body is giving up
just need to accept my fate
being mummified
inside a corpse with a familiar face
Moje tělo se vzdává
jen musím přijmout svůj osud
být mumifikován
uvnitř mrtvoly se známou tváří
Blind sailor on a ruined wooden raft
fighting for survival with monstrous deadly waves
on boundless sea of nonexistence
what are the chances of winning this game?
Slepý námořník na zničeném dřevěném voru
bojující o přežití s ​​obludnými smrtícími vlnami
na nekonečném moři neexistence
jaké jsou šance vyhrát v této hře?
My presence is about to be history
thus my life was terminated
Moje přítomnost bude minulostí
tak byl můj život ukončen

Text přidal roman59

Překlad přidala FlaviaMH

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Comma

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.