Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Sorrow is called my today's friend
Coming from the place like no one else
Holding his hand and letting him lead me
Going somewhere, he's taking me
Můj dneštní přítel se jmenuje smutek
Pochází z místa, které je jako žádné jiné
Držím ho za ruku a nechávám ho mě vést
Jdu někam, kam mě bere
I will show you what you've missed
Things you only see in your dreams
Your silence shall be forever dismissed
Now tell me the answer on your knees!
Ukážu vám, co jste přehlédli
Věci, které vidíte jen ve svých snech
Vaše mlčení bude navždy zavrženo
Nyní mi odpovězte na kolenou!
Sorrow is gone, he was a dream
But the things he showed me were too real
Words he said are carved in me
As inscription of the memorial
Why does my past return to me
When it cannot be changed by some dream?
Smutek je pryč, byl to sen
Ale věci, které mi ukázal, byly příliš skutečné
Slova, která řekl, jsou ve mně vytesána
Jako nápis památníku
Proč se ke mně vrátila má minulost
Když ji nelze změnit nějakým snem?
Asking me why with plea in your eyes
I remember I knew the answer
Quiet words remain unsaid
But forever sounding in my head
S prosbou v očích se mě ptáte proč
Vzpomínám si, že jsem znal odpověď
Tichá slova zůstávají nevyřčena
Ale navždy mi zní v hlavě
Forgotten the words
I'll remember forever
Lost the moments
Of my endless hesitation
Zapomněl jsem slova
Budu si to pamatovat navždy
Ztratil jsem okamžiky
Mého nekonečného váhání
Dreams, they fell to shards
(I'm) walking forward on these sharps
Scars remind the unhealed wounds
Made to man by his mistakes
Sny, rozpadly se na střepy
Kráčím vpřed po těchto ostrých kusech
Jizvy připomínají nezhojené rány
Způsobených člověku jeho chybami
One was the chance
That I've missed a million times
Now I can't get rid of
Those words in my mind
Byla jedna možnost
Kterou jsem milionkrát promarnil
Teď se toho nemohu zbavit
Těch slov v mé mysli
Forgotten the words
I'll remember forever
Lost the moments
Of my endless hesitation
Zapomněl jsem slova
Budu si to pamatovat navždy
Ztratil jsem okamžiky
Mého nekonečného váhání
Dreams, they fell to shards
(I'm) walking forward on these sharps
Scars remind the unhealed wounds
Made to man by his mistakes
Sny, rozpadly se na střepy
Kráčím vpřed po těchto ostrých kusech
Jizvy připomínají nezhojené rány
Způsobených člověku jeho chybami
Devil's smile, while you explained your lies
I remember I had a question
Quiet words remain unsaid
But forever sounding in my head
Ďáblův úsměv, zatímco jsi vysvětloval své lži
Vzpomínám si, že jsem měl otázku
Tichá slova zůstávají nevyřčena
Ale navždy mi zní v hlavě
Every day I see the same situation
Every day I’m trying to change my answer
'Cause real for you is what you hear
And it doesn't matter what I feel
Každý den vidím stejnou situaci
Každý den se snažím změnit svou odpověď
Protože skutečné je pro tebe to, co slyšíš
A nezáleží na tom, co cítím
Imagination is my enemy
Attempting to stick the shards
Confusing me
Představivost je můj nepřítel
Pokouší se slepit střepy
Mate mě

Text přidal roman59

Text opravila FlaviaMH

Video přidal roman59

Překlad přidala FlaviaMH

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Outer Calm, Pain Within

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.