Playlisty Akce
Reklama

In Stone - text, překlad

playlist Playlist

What a big man you are
Could fight a war with just your face
Take it on the chin and leave me open-jawed.
Jak velkým člověkem jsi?
Mohl bys bojovat ve válce se svým obličejem
Přijmi mi to na své bradě a nech mě zírat
What big words you've got,
Reciting lines you've heard on film,
Could write a script with just your lust for respect.
Jaká velká slova máš?
Recituješ řádky, které jsi slyšel z filmu
Mohl bys napsat scénář se svým chtíčem po respektu
Rip off this face, it can't persist,
Like shadows in the rain, undefined lines,
A symphony muted and greying.
You're not real, and neither are your goals.
Strhni tuto tvář, nemůže vydržet
Jako stíny v dešti, nedefinované řádky
Symfonie ztlumená a šedivá
Nejsi reálná a ani tvé cíle
Your goals:
Exposed and fruitless,
Suspended from a childhood insecurity,
Perpetuated beyond the boundaries of logic and reality.
Many times i held my hand out to you,
When it should have been me was destructive.
In my own rights i should have been..
Tvé cíle
Odkryté a neplodné
Pozastaveny pro dětskou nejistotu
Zachované za hranicemi logiky a reality
Mnohokrát jsem držel svou ruku od tebe
Když to mohlo být destruktivní
Ve vlastním zájmu bych měl být
I had hoped somewhere that through your clouded portrait of rage
I could eventually count on human nature to rear its head
And shine over the darkness that we had created for ourselves.
And human nature did shine through,
but I never realized that human nature was truly so jealous and vile.
Doufal jsem, že někde za tvým zamračeným portrétem
Bych mohl počítat s lidskou náturou, které přečtu myšlenky
A rozzářím temnotu, kterou jsme pro sebe stvořili
A lidská nátura ji neprosvítila
Ale nikdy jsem si neuvědomil, že lidská nátura byla vážně tak žárlivá a odporná
That is the nature of men,
The very man you strive to be,
And you will succeed.
Stretch up to your pain as long as it may carry you,
Until your body becomes consumed and decayed by the ravages of time.
Že tohle je nátura lidí
Každý člověk se snaží být
A ty uspěješ
Natáhni se do bolesti, dokud tě může nést
Než bude tvé tělo pohlceno a zpustošeno časem
For one day it will forever change your mask,
And you will be carved in stone...
Pro jeden den bude navěky změněna tvá maska
A budeš vyřezán do kamene ...

Text přidala dianss

Text opravil roman59

Videa přidali dianss, roman59

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Lights Out

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.