Kecárna Playlisty
Reklama

Chains Of The Past - text, překlad

playlist Playlist
Burned in a place I didn't belong
Surrounded by faces I never used to know
Never used to know
Spálený na místě, kam jsem nepatřil
Obklopen tvářemi, které jsem nikdy neznal
Nikdy neznal
Never learned to trust, never learned to love
I've chained my heart behind cold bars
Sealed with scars
Nikdy jsem se naučil důvěře, nikdy jsem se neučil lásce
Připoutal jsem své srdce za chladné bary
Zapečetěnými jizvami
An innocent child reaches up to the sky,
He doesn't realize the size of his dreams
Old man always said:
"You can't understand the pain
That comes up with a broken dream"
Nevinné dítě se natahuje k nebi
Neuvědomuje si velikost svých snů
Starý muž vždycky říkal:
"Nemůžeš rozumět bolesti
Která přichází s rozbitým snem"
I just have to leave to fullfill my dreams
I just have to see is out there a task for me
Já jen musím opustit své naplněné sny
Já jen musím vidět, že je tu pro mě úkol
Too long I've been inside these walls,
Too long been trapped behind sealed doors, Forevermore
Tak dlouho jsem byl uvnitř těhle zdí
Tak dlouho jsem byl vězněn za zapečenými dveřmi, Navždy
There's nothing left for my soul to see
I open up the gates and I am finaly free
Finaly free
Nezbylo tu nic, co by viděla má duše
Otevírám brány a jsem konečně volný
Konečně volný
At one ice cold night, I finally saw a distant
Ship arriving to the shore
Cold tear in her eye, the mother finds a silent
Ship sailing to it's dawn
O ledově chladné noci, jsem konečně uviděl vzdálenou
Loď plující k břehu
Chladná slza v jejím oku, matka nachází ticho
Loď plující ke svému úsvitu
I just have to leave to fullfill my dreams
I just habe to see is out there a task for me
Is out there a task for me
Já jen musím opustit své naplněné sny
Já jen musím vidět, že je tu pro mě úkol
Je tam pro mě úkol
Chains of the past are fading behind as my
Spirit leads me into my dawn
But how could I leave without a wound in the
Spirit that carries me on
Řetězy minulosti slábnou za mým
Duchem vedoucí mě do mého úsvitu
Ale jak bych mohl odejít bez zranění
Na duchu, který mě nese dál
I set my sails at night, a doubt in
Mind as home falls behind.
My journey's just begun,
With head up high I fate this life
V noci zvedám plachty, pochybnosti v
Mysli jak domov zaostává
Moje cesta právě teď začala
S hlavou vzhůru čelím tomuto životu
I sence a storm drawing near,
Waves keep rising as fear fills
The air
The lightning cracks the sky,
Can't fight it back, just hold on
Tight
Cítím blížící se bouři
Vlny stále rostou jak strach naplňuje
Vzduch
Blesk rozbil oblohu
Nelze vrátit boj, jen pokračuj
Těsně
Once again I gaze the sunset without a friend
For years I've sought my task to
Fill my emptiness
I've been so lost on my journey,
I've felt my loneliness growing
I can't go on but I can't go back
Alone I am flowing in the sea of
Desperate dreams
The clouds of reality rolling
After me
Rolling after me
Opět se dívám na východ slunce bez přítelkyně
Po mnoho let jsem hledal svůj úkol, aby
Naplnil mou prázdnotu
Byl jsem tak ztracený v mé cestě
Cítil jsem jak má osamělost roste
Nemůžu jít dál, ale nemůžu jít zpět
Sám proudím v moři
Zoufalé sny
Po mě
Valící se po mě
Chains of the past are fading
Behind as my spirit leads me into
My dawn
But how could I leave without a
Wound in the spirit that carries
Me on
Carries me on
Carries me on
Carries me on
Carries me on
Řetězy minulosti slábnou za mým
Duchem vedoucí mě do
Mého úsvitu
Ale jak bych mohl odejít bez
Zranění na duchu, který
Mě nese dál
Nese mě dál
Nese mě dál
Nese mě dál
Nese mě dál

Text přidala daisy

Text opravil DevilDan

Video přidala daisy

Překlad přidal DevilDan

Překlad opravil DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

The Pathway

Reklama

Anthriel texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.