Kecárna Playlisty

Book 7: The Evocation Cthulhu - text, překlad

playlist Playlist
Part I:Část I:
... and with the strange aeons even death may die
The living corpse sends nightmares
the day when open is the blasphemous door to the crypt to void
stars are in propitius
complete the final act
you render honorous reay believer
Here from no place, as an abomination, comes out Terror
Here you can see the true endless horde and realize that you have no escape
In all its blasphemous Glory is manifested chaos Kingdom.
... a s podivnými věky může zemřít i smrt
Živoucí mrtvoly posílají noční můry
Den kdy se otevírají rouhavé dveře do prázdné krypty
Hvězdy jsou v milosti
Dokonči finální akt
Prokazuješ čestného věřícího
Odsud nikam, jako potrat, vychází z teroru
Tady můžeš vidět pravé nekonečné hordy a uvědomit si, že nemáš kam uniknout
Ve vší rouhavé slávě se projevuje království chaosu

Part II:
Část II:
The ancient sign
in a glade of ground, dust and stones
silent place seems Death throne
perceptible in obscurity
Beings "Buried"
in the way of the fallen sun, meditate, don't trumble
the vision can tear away your reason sucks up your brain
Meditate, till the end of the night, when sun rises behind of you.
Starověké znamení
V mýtině země, prachu a kamenů
Tiché místo se zdá být trůnem Smrti
Zřetelné v patrnosti
Bytosti "pohřbené"
V cestě padlého slunce, medituj, neporušuj to
Vize můžeš odtrhnout tvůj důvod přisátý k tvému mozku
Medituj, dokud neskončí noc, když slunce za tebou vychází
A blood tie with undead unlife, use his powers. Krevní pouto s nemrtvým neživotem, použij jeho síly
Kingdom is here with all glorious blasphemy
generate new sons between humanity
A new order that adore and let adore.
Království je tu se vším slavným rouháním
Generuj nové syny mezi lidskostí
Nový řád, který zbožňuje a nechává zbožňovat
A new race form the ascient descent
who fight the chains that bond the ancients away from this dimension
Let him to enter between the door endless cursing and growling.
Nová rasová forma znatelného sestupu
Která bojuje s řetězy, které drží starověké z této dimenze
Nech ho vstoupit mezi věčně klející a vrčící dveře
It's our duty. Je to naše povinnost

Part III:
Část III:
Fai la grande evocazione
Scegli una Donna e usala per la tua evocazione
Proveď velkou evokaci
Vyber si ženu a pouzij ji k vyvolání

Part IV:
Část IV:
Finally you are arriving to the end in front of you night stands
draw fire pentacle
lay down the woman
cut kid throat
upon her let blood flowing
do mystic circles with your blood.
The moment is here: shut up, motionless.
Screaming chaos Gods adore, curse, invoke.
Unnatural silence, no place for Al Azif isolated.
An icy wind rises violent with intention awere from outsides space.
Woman, she isn't frightened, she pants, howls, shakes, she's filling.
Obscure Flames is upon her covering her obscene.
I see her opens wide mouth screaming nothing
I see her roll her eyes as white spheres.
It's stare of who have seen opening veil and comes that is over.
It's stare of who have tested Awful Action and who brings Signs inner.
In those eyes there is wild triumph overcame the test.
Damned souls hope, put down thy eyes in the presence of the living.
Nakonec dorážíš na konec před tebou, kde stojí noc
Namaluj ohnivý pentagram
Polož ženu
podřízni dítě
Nad jejím tělem
Svou krví udělej magické kruhy
Ta chvíle je tu: nemluv, nehýbej se
Křičící chaos bohové zbožňují, prokletí, probuzení
Nepřirozené ticho, není místo pro izolaci Al Azifa
Ledový vítr zvedá násilí s úmyslem oddělit vědomí o vnějšího vesmíru
Žena, nebojí se, vyje, třese, je naplněna
Temné plameny ji pokrývají
Vidím, jak její pusa dokořán, nic nekřičí
Vidím její oči jako bílé koule
Je to pohled toho, kdo viděl rozevírající se závoj a přichází
Je t pohled toho, kdo testoval hrozný čin a kdo přináší vnitřní znamení
V těchto očí je divoký triumf předcházející test
Zatracené duše doufají, polož jejich oči v přítomnosti živých

Text přidal roman59

Video přidal roman59

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?

Fizala

Abgott texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.