Playlisty Kecárna
Reklama

By Tears And Sand - text, překlad

playlist Playlist
Why everything slips away from my hands? every lie's on my back, everything...
can somebody help me? can something save me?
Proč všechno vyklouzlo z mých rukou?
Každá lež na mých zádech.
Úplně všechno...
Může mi někdo pomoci?
Může něco zachránit mě?
Isolate on my praying, on the sand, on the world's fool breath, it starts from decay
and follow the waves of my voice delayed...
the hopes are now set aside and every second collapse on me, my son made of clay
is the only way I need to ride, and calling to rise again.
Izoluji se na mé modlitby, na písku, na světovém bláznivém dechu, začíná to sledováním vln mého hlasu se zpožděním...
Naděje je odložena a každou vteřinou padá na mne, můj syn vyrobený z hlíny je jediná cesta, potřebuji cestu a volat, abych znovu vstal.
Rise! From this water, my tears, I command!
Rise! this life I'm blowing on you!
Rise, and every drop from my eyes is for your rise
Answer me my son!
Povstaň! Z této vody, z mých slz, přikazuji!
Povstaň! Tento život na tebe foukám!
Povstaň a každá kapka z mých očí je pro tvůj vzestup.
Odpověz mi synu!
I'm writing truth on your head, touching your eyes and your heart
(hands are shuddering again)
and follow the lines on your forehead skin of sand.
My body is now at the end, my light is going out without a sound,
my son I'm giving my life to you.
Píšu pravdu na tvou hlavu, dotýkám se tvých očí a srdce (ruce se zase třesou)
a následuji linie na čele tvé pískové kůže.
Moje tělo je na konci, světlo jde bez zvuku, můj synu dávám můj život tobě.
Go in the world as the son I loved, keep your head up so everyone can read
the word I'm writing now on your head, I command...
Bež do světa jako syn, kterého jsem miloval, Hlavu vzhůru,aby všichni mohli číst slovo co teď píšu na tvou hlavu, přikazuju...
Make the life I'm giving to you, the life I've never lived!
Make people cry in front of the truth!
Make people shamefully die, drowned in their lies and empty words they croaks.
Vytvoř si život, který ti dávám, životem, který jsem nikdy nežil!
Nech lidi brečet před pravdou!
Nech lidi hanebně zemřít topících se v jejich lžích s prázdnými slovy, která skřehotají.

Text přidal roman59

Videa přidal roman59

Překlad přidal Pixxell

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Beyond

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.