Playlisty Kecárna
Reklama

Children of the Dark - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

In the darkness I can feel him
My brother calls
From the other side
Twins born as one
Now on the run I hide
Let me tell you why
V temnotě ho můžu cítit
Můj bratr volá
Z druhé strany
Dvojčata narozená jako jeden
Teď se skrývam na útěku
Dovol mi říct proč
Our birth brought forth
Our mother’s death
Pale and strange
We made no sound
Now she rests beside
Our siblings in the ground
In 1812, the Darque plantation
On slave-driven land
We began to train
Under father’s command
Naše narození pžineslo
Smrt naší matky
Bledí a podivní
Nevydali jsme ani hlásku
Teď odpočívá vedle
Našich sourozenců v zemi
Roku 1812, Darqueho plantáž
Na zemi ovládané otroky
Jsme začali trénovat
Pod velením otce
We both grew
Rich with knowledge
Anyone could see we thrived
Our father said the art was all
A power we must bear
But how can such magic Generate despair
Oba jsme rostli
Bohatí vědomostmi
Kdokoli mohl vidět, že prospíváme
Náš otec řekl, že umění bylo vším
Síla, kterou musíme nést
Ale jak může taková magie vytvářet zoufalství
Such potential held within
They saw us as the devil’s kin
But we could not be undone
We were strong, we were one
Takový potenciál držený uvnitř
Viděli nás jako ďáblův rod
Ale nemohli jsme se vrátit
Byli jsme sliní, byli jsme jeden
We were the children of the dark
Guided by our father
Toward the light
Children of the dark
To reach Lyceum
And plunder paradise
Byli jsme děti tmy
Vedeni našim otcem
Směrem ke světlu
Děti tmy
K dosažení Lycea
A vyplenění ráje
Father carved our skin
With the grand veves
The markings granted
Power and control
Of the gate to Lyceum
Where all secrets are told
On our eighteenth birthday
The journey would begin
I lead the way to Lyceum
So father might follow me
Otec vyřezal do naší kůže
S velkými symboly
Značky zajistily
Sílu a kontrolu
Nad branou do Lycea
Kde všechna tajemství jsou řečena
O našich osmáctých narozeninách
By cesta začala
Vedu cestu do Lycea
Takže mě může otec následovat
My brother stayed
As the anchor to the earth
Our father watched my rise
He knew the price I must pay
He knew that I must die
Můj bratr zůstal
Jako kotva na zemi
Náš otec sledoval můj vzestup
Znal cenu, kterou musím zaplatit
Věděl, že musím zemřít
Our bond too strong
As I lay dying
My brother gave me breath
And in his vengeance
He brought our father
To his knees and to his death
Every living soul devoured
My brother killed them all
For their power
Naše pouto příliš silné
Když ležím umírající
Můj bratr mi dal dech
A v jeho odplatě
Přivedl našeho otce
Na kolena a na smrt
Každá živá duše pozřena
Můj bratr je zabil všechny
Pro jejich moc
He became the master
The son destroys the father
So many sacrificed
We were the children of the dark
Who wield untold power
But power must come from life
Children of the dark
We were strong, we were one
Children of the dark
Stal se pánem
Sny ničící otce
Tak mnoho obětovaných
Byli jsme děti ztmy
Které vládnou nevýslovnou silou
Ale síla musí přijít z života
Děti tmy
Byli jsme sliní, byli jsme jeden
Děti tmy

Text přidal paja65

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Tales from the Deadside

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.