playlist

Water - text, překlad

Ground water moves very slowly. While water at surface can be measured in
meters per second, the ground water will more likely be measured in meters
per year! Contamination of the ground water causes severe damage for a very
long time.

Despite this, military and nuclear industry constantly pollutes large areas
of ground water - in times of peace.

I've always loved the sound of rain
Touching so softly my windowpane
And then the scent of dew at dawn
Coming to greet me from my moist lawn
...home...

I always took it for granted
I never valued the drops I shed
I failed to see the relation
Between my self and world starvation

Water's for the chosen
But how come we expect us to be those few...
...me and you?

[In this hot, desolate timeglass I met this man, wearing a worn old flyer's cap. Every day he had to dig 10 feet down for his daily ration of water - one poor gallon. And so he did - singing while doing it!]

10 feet of sand for the thirst
But he gave me half of what he was given for a day
All for thirst and sanity use
While we use up hundred times more:
What do we do with it?
Pipes and bathtubs, sprinklers and fountains!
Freshwater used as a dump for oil and nuclear waste!
"Desert people turns humble" he said
They know what they have
But do they know what they lose when we flush?

[But yet, sadly, he looked up to me. Felt a need for our greed: our "freedom". Said all he really wanted was a car and a radio. He too failed to see the relation ...between our lives...and his starvation]

Water's for the chosen
Water's for the few
Life is for the chosen
But only if we believe it to be true...but we do!
(But I'm through!)

I've always loved the sound of rain...

Text přidala Denousha

Text opravil mythragon

Video přidala Nikola97

Podzemní voda se pohybuje velice pomalu. Zatímco se voda na povrchu měří v metrech za sekundu, podzemní voda se bude pravděpodobně měřit v metrech za rok! Kontaminace podzemní vody tudíž zapříčiní daleko větší škody.

Navzdory tomu, armáda a nukleární společnosti
neustále znečišťují velké oblasti
s podzemní vodou - v dobách míru.

Vždy jsem miloval zvuk deště
Tak jemně se dotýkajícího mého okna
A pak ta vůně rosy při úsvitu slunce
Přichází mě pozdravit z mého vlhkého trávníku
...doma...

Vždy jsem to bral jako samozřejmost
Nikdy jsem neocenil kapky co jsem ronil
Selhal jsem v hledání vztahu
Mezi mnou a světovým hladověním

Voda pro vybrané
Ale jak můžeme očekávat, že my budeme patřit mezi tu trochu...
... já a ty?

[V tomhle horku, pustém skleníku, jsem potkal tohohle muže,
oblečený v obnošené staré letecké kukle. Každý den
kopal 10 stop hluboko, aby získal denní příděl vody -
jeden ubohý galon vody. A tak kopal - a při tom si pozpěvoval!]

10 stop písku pro žíznivé
Ale dal mi polovinu z toho, co měl na celý den
Vše pro žízeň a duševní zdraví
Zatímco my spotřebujeme stokrát víc:
Co s ní děláme?
Trubky a vany, postřikovače a fontány!
Čerstvá voda používaná jako skládka pro olej a nukleární odpad!
"Pouštní lidi přinutila voda k pokoře" řekl
Vědí, co mají
Ale vědí, co ztratí, když spláchneme?

[Ale přece, smutně, na mě pohlédl. Cítil to jako potřebu za naši chamtivost: naši "svobodu". Řekl, že vše, co opravdu potřeboval, bylo auto a rádio. Moc se mu nedařilo zahlédnout spojení... mezi našimi životy... a jeho hladověním]

Voda pro vybrané
Voda pro hrstku
Život pro vybrané
Ale jen pokud tomu budeme věřit, tak to bude pravda... ale my budeme!
(Ale já jsem skončil!)

Vždy jsem miloval zvuk deště...

Překlad přidal mythragon

Zajímavosti o písni

  • V písni "Water" se Poutník ocitá na poušti a setkává se s člověkem, pro nějž je poušť domovem. Když vidí, jak málo vody se dostává pouštním lidem, poprvé si uvědomuje, jak jeho vlastní lidé vodou plýtvají. (DevilDan)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.