playlist karaoke

The Sound of Silence (Simon and Garfunkel Cov.. - text, překlad

Hello darkness, my old friend,
I've come to talk with you again,
Because a vision softly creeping,
Left its seeds while I was sleeping,
And the vision that was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence.

In restless dreams I walked alone
Narrow streets of cobblestone,
'Neath the halo of a street lamp,
I turned my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed
by the flash ofa neon light
That split the night
And touched the sound of silence.

And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more.
People talking without speaking,
People hearing without listening,
People writing songs that voices never share
And no one dared
Disturb the sound of silence.

"Fools"; said I,"You do not know
Silence like a cancer grows.
Hear my words that I might teach you,
Take my arms that I might reach you.";
But my words like silent raindrops fell,
And echoed In the wells
of silence

And the people bowed and prayed
To the neon god they made.
And the sign flashed out its warning,
In the words that it was forming.
And the signs said,
The words of the prophets
are written on the subway walls
And tenement halls.
And whisper'd in the sounds of silence.

Text přidal DevilDan

Text opravila SHinata

Video přidal Marrbor

Ahoj, temnoto, má nová přítelkyně
Znovu jsem si s tebou přišel promluvit
Protože vidina se tiše plíží
Zanechala tu své semínka, zatímco jsem spal
A vize zasazená v mém mozku
Stále zůstává
Obklopena zvuky ticha

V neklidných snech jsem kráčel sám
Úzkými uličkami kočičích hlav
Pod neonovou svatozáří pouličních lamp
Zvedl jsem si límec bráníc se chladu a vlhku
Když vtom byly mé oči probodnuty
Zábleskem neonového světla
Které roztříštilo tmu
A dotklo se zvuku ticha

A v tom ryzím světle jsem spatřil
Deset tisíc lidí, možná víc
Lidi mluvících beze slov
Lidi poslouchající, aniž by slyšeli
Lidi píšící písně, které hlasy nikdy nebudou sdílet
A nikdo se neodvážil
Narušit zvuk ticha

"Blázni," řekl jsem, "nic nevíte
Ticho se šíří jako rakovina
Slyšte má slova, budu vás učit
Chyťte mě za ruce, ať vás mohu dosáhnout"
Ale má slova jako neslyšné kapky deště padla
A rozléhala se studnami
Ticha

A lidé se klaněli a modlili
Neonovému bohu, jehož stvořili
A znamení vyšlehlo své varování
Slovy, která formovalo
A znamení hlásalo
"Slova proroků
Jsou napsána na zdech metra
A v chodbách obytných domů"
A šeptalo do zvuků ticha

Překlad přidal DevilDan

Překlad opravila SHinata


Přihlášení

Registrovat se

Immortalized

Disturbedtexty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.